Dôležité informácie k maturite 2022

Dôležité informácie k maturite 2022

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Viac informácií nájdete  TU

Predmety maturitnej skúšky na gymnáziu:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – B2
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
  4. ďalší voliteľný predmet (aj CUJ na úrovni B1 alebo B2, žiak koná len ÚFIČ MS)

Voliteľný predmet  uvedený v bode 3 je každý predmet zo skupiny menovaných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej  šesť.

  • Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku 30. september 2021
  • Zmeny predmetov a úrovní do 15. októbra 2021
  • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z.
  • Riaditeľka školy môže v osobitných prípadoch (najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) najneskôr do 31. januára 2022 povoliť zmeny predmetov maturitnej skúšky.

Dokument na stiahnutie: Prihláška_žiaka_na_maturitnú skúšku