Študuj 7902 J 05 gymnázium – infomatika

Študuj 7902 J 05 gymnázium – infomatika

Oznamujeme, že v školskom roku 2024/2025 otvárame na našom gymnáziu aj jednu triedu so zameraním na informatiku okrem klasickým modulov 1 – 5  Školského vzdelávacieho programu Saper Aude.

Gymnázium Pavla Horova sa týmto zapája do experimentálneho overovania študijného odboru 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku na základe schválenia návrhu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28.11.2023 s účinnosťou od 01.09.2024.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR –  Experimentálne_overovanie_gymnázium_informatika /10 gymnázií v rámci Slovenska, z toho 2 v rámci KSK

Vo svete digitálnych technológií a obrovskej požiadavke na trhu práce po odborníkoch v oblasti IT  Vám ponúkame toto atraktívne zameranie.

Dôležité informácie:

  • V učebnom pláne odboru 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku je viac hodín informatiky ako v klasickom module 2 ŠkVP Sapere Aude;
  • Zavádzame nový predmet „Informatika v prírodných vedách a v matematike“, čím posilníme vyučovanie informatiky o ďalšie 2 hodiny;
  • Všetky prírodovedné predmety (fyzika, chémia, matematika, biológia, geografia) budeme vyučovať (aj) pomocou digitálnych technológií;
  • Každý študent tohto odboru dostane vlastné IT zariadenie (vlastný počítač v triede alebo prenosné zariadenie typu notebook alebo tablet);
  • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM – INFORMATIKA SÚ NA NAŠEJ ŠKOLE TOTOŽNÉ AKO NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM (zverejnené na https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/);
  • Uchádzač môže podať na našu školu DVE prihlášky na štúdium: jednu na odbor gymnázium 7902 J gymnázium a jednu na odbor 7902J 05 gymnázium – informatika.

Tešíme sa na našich nových, šikovných študentov!

Dôležité informácie pre prijímanie na vzdelávanie v stredných školách podľa § 63 a § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR:

  •  Prihlášku na strednú školu podáva do 20. marca 2024.
  • Termín prijímacej skúšky: 2. 5. a 3. 5. 2024 (1. termín) alebo 6. 5. a 7. 5. 2024 (2. termín)
  • Forma skúšky: písomná
  • Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika.

Informácie: 056/6423097, 0911970448, gph@gphmi.sk