Ani dnes sme nezaháľali …

Ani dnes sme nezaháľali …

Keďže dobre vieme, že mladí ľudia sú čoraz častejšie ohrozovaní rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré na nich pôsobia či už priamo alebo nepriamo, rozhodli sme na našej škole dňa 7. februára 2024 zrealizovať preventívno-osvetovú prednášku. Jej cieľom bolo upozorniť študentov 1.ročníka na výskyt takých sociálno-patologických javov ako je: šikanovanie, kyberšikanovanie, kriminalita, majetková trestná činnosť, predsudky, prejavy netolerancie či rasizmu.

Besedu viedol PhDr. Mgr. Rastislavom Barkasi, koordinátorom ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR spolu s prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Michalovciach JUDr. Alicou Fedorovou  a kurátorkou Oddelenia sociálno-právnej ochrany a kurately ÚPSVaR v Michalovciach Mgr. Máriou Nunhartovou, ktorí diskutovali so študenti o tom, akým javom sú najčastejšie mladí ľudia vystavovaní, aké formy pomoci existujú či aké trestnoprávne postihy za jednotlivé činy hrozia. Zo strany odborníkov im boli poskytnuté tiež informácie týkajúce priestupkov voči občianskemu spolunažívaniu, trestov za kyberšikanovanie, šírenie poplašných informácií, distribúciu omamných látok, detskú pornografiu, ako aj prejavy rasizmu. V rámci preventívnej činnosti boli našim študentom sprostredkované aj informácie o Národnej linke na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(C)K, ktorá poskytuje pomoc a poradenstvo deťom a mladým ľuďom v ohrození.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička