Ekonomická olympiáda na GPH

Ekonomická olympiáda na GPH

Za účelom podpory finančnej gramotnosti a rozvoja ekonomických a finančných kompetencií  sa naša škola zapojila v tomto školskom roku po prvý raz do ekonomickej olympiády, ktorej hlavným garantom a vyhlasovateľom je Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v Bratislave.
Jedná sa o celorepublikovú postupovú súťaž stredoškolákov, ktorej cieľom je medzi zanietenými stredoškolákmi vyhľadávať mladých budúcich ekonómov a vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.
Súťaž zastrešovala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a realizovala sa 18. januára 2018 (štvrtok počas 4. vyučovacej hodiny v učebni ECDL online formou. Spätnú väzbu dostali súťažiaci ihneď po odoslaní pracovného listu.
S potešením môžeme konštatovať, že spomedzi dvanástich súťažiacich žiakov 2- 4 ročníka s úspešnosťou 70 % dopadol najlepšie študent II. A – Tomáš Ondo.

Veríme, že jeho úsilie sa prejaví možným postupom do vyššieho kola po vyhodnotení výsledkov na celoštátnej úrovni 🙂

Oznamujeme, že Tomáš Ondo postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v priebehu februára.

PhDr. Michal Košičan, PhD.