Národná cena kariérového poradenstva 2020 je naša

Národná cena kariérového poradenstva 2020 je naša

Gymnázium Pavla Horova bolo 29. októbra 2020 ocenené Národnou cenou kariérového poradenstva 2020 za inšpiratívny projekt a služby v oblasti kariérového poradenstva  „Veľtrh VŠ“. Partnerom súťaže je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

„Veľtrh vysokých škôl je jedinečné podujatie, ktoré dobre pokrýva cieľovú skupinu stredoškolákov na východnom Slovensku, ktorí by sa inak nemali ako osobne dostať k informáciám o vysokých školách. Týmto spôsobom teda podujatie podporuje študentov v robení informovaného rozhodnutia o svojej kariére (zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry). O úspešnosti podujatia hovoria stále zvyšujúce sa čísla zúčastnených vysokých škôl a tiež zvyšujúci sa počet študentov, ktorí sa hlásia na technické odbory. Napriek tomu, že je podujatie prínosné, svojím spôsobom nie je ničím novým, tiež absentuje detailnejšie zisťovanie spätnej väzby študentov, jej vyhodnocovanie a následné zlepšovanie.“ 

„Skutočným špecifikom prezentovaného súťažného príspevku je fakt, že v prostredí gymnázia sa našli nadšenci, ktorí takmer tri mesiace museli veľmi intenzívne pracovať na príprave veľtrhu. Vynaložená energia priniesla svoje výsledky a  najväčšou odmenou bol dobrý pocit z vydarenej akcie. Organizátori vytvorili aktivitu, ktorá v celoslovenských  podmienkach  bola pripravovaná takmer rok. Je to odrazom toho, že naši pedagógovia / či už v podmienkach stredných či vysokých škôl / sú nielen odborníci, ale i ľudia na správnych miestach, nadšenci, altruisti, osobnosti  z ktorých  si návštevníci veľtrhu  mohli brať príklad a to je nevyčísliteľná pridaná hodnota aktivity.“  (

(hodnotenie Veľtrhu vysokých škôl od členov hodnotiacej komisie)

Do súťaže sa v roku 2020 zapojili stredné a vysoké školy, úrady práce, neziskové a vzdelávacie organizácie ale aj komunitné centrá a firmy. Odborná porota vybrala 4 príspevky:

  1. Mareena – Kariérové poradenstvo a pomoc pre cudzincov v čase pandémie
  2. Gymnázium Pavla Horova – Veľtrh vysokých škôl
  3. Zmudri.sk – Zmudri v kariérovom smerovaní
  4. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – SPPK – súťaž „Podpor svoj odbor“.

Národná cena kariérového poradenstva začala ako malá iniciatíva Euroguidance centier na Slovensku a v Českej republike v roku 2009 s cieľom zozbierať a oceniť príklady dobrej poradenskej praxe. Dnes je jednou z kľúčových akcií slovenského Euroguidance centra a stala sa každoročným míľnikom vo vývoji poradenskej komunity na Slovensku.

Veľtrh VŠ sa v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova organizuje každoročne za koordinácie kariérovej poradkyne od roku 2014. Veľká vďaka patrí Mgr. Márie Ďuríkovej, ktorá tomuto projektu venovala svoje srdce, nebála sa ísť do obrovskej výzvy, že takýto veľtrh sa dá zorganizovať  na regionálnej úrovni v réžii samotnej školy,  vytvorila skvelú platformu kariérového poradenstva pre žiakov SŠ a spolupráce s VŠ, nevynímajúc fakt, že to organizačne vždy perfektne zvládla. Oceňujeme jej prácu, zanietenie,  ochotu a profesionalitu. Zosieťovala s Gymnáziom Pavla Horova množstvo fakúlt, univerzít zo Slovenska i z Českej republiky, agentúr sprostredkujúcich štúdium v zahraničí či zamestnávateľov. Pred rokom odovzdala štafetu novej kariérovej poradkyni Mgr. Erike Dudášovej, ktorá projekt do súťaže prihlásila.

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2020 pripomenula, akú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu majú kariéroví poradcovia pri pomoci mladým ľuďom zorientovať sa v dnešnom zložitom svete. Je dôležité, aby sa služby kariérového poradenstva aj naďalej skvalitňovali a sprístupňovali čo najväčšiemu počtu ľudí, špeciálne tak najviac ohrozeným skupinám. Pandémia koronavírusu už dnes negatívne ovplyvňuje životy a kariéry mnohých obyvateľov, ktorí budú pre návrat do normálu potrebovať práve dostupné a kvalitné služby kariérového poradenstva.

Na kariérovom poradenstve naozaj záleží!

Je to pre školu výnimočné ocenenie nielen práce kariérového poradcu ale i celého tímu skvelých ľudí, ktorý sa na úspešnej realizácii podieľajú.

Viac na https://www.euroguidance.sk/nckp/ocenenia/

Video z odovzdávania Národnej ceny kariérového poradenstva:

Predstavenie projektu Veľtrh vysokých škôl: