Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR aktualizácia 28_10_2021

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténa  je 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Najčastejšie kladené otázky ku ŠKOLSKÉMU SEMAFORU aktualizácia 22_10_2021

Pozitívny výsledok Ag samotestu
V prípade, že škole bol oznámený pozitívny výsledok Ag samotestu, žiaci z triedy takéhoto žiaka môže naďalej navštevovať školu.

Škola však pristúpi k zvýšeným hygienickoepidemiologickým opatreniam v škole, nad rámec opatrení, ktoré sú uvedené v časti Základné
prevádzkové pokyny.

Škola:
• zabezpečí častejšiu dezinfekciu dotykových plôch a spoločných priestorov školy,
• zabezpečí nepremiešavanie žiakov z triedy, kde bol indikovaný pozitívny Ag samotest, so žiakmi z iných tried,
• informuje rodiča o možnosti overenia pozitívneho výsledku Ag samotestu prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk , kde je možné sa prihlásiť na vyšetrenie Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste alebo PCR testom.

Pri prihlasovaní sa na testovanie je potrebné zadať v časti Iné dôležité informácie, že sa prihlasuje na základe pozitívneho Ag samotestu.
• informuje rodiča o tom, že v prípade, že sa potvrdí pozitívny výsledok Ag samotestu, rodič to musí bezodkladne oznámiť škole.

V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Rodič o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Na základe rozhodnutia ministra s účinnosťou od 1. septembra 2021 v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno
viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

V prípade, že z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v jednej alebo viacerých triedach, či už rozhodnutím riaditeľa školy alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, riaditelia škôl zabezpečia pre týchto žiakov dištančné vzdelávanie. V prípade, že je žiakom poskytnuté dištančné vzdelávanie, nepovažuje sa prerušenie prezenčnej formy vzdelávania za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Dištančné vzdelávanie je forma organizácie výchovy a vzdelávania.