Deutsches Sprachdiplom II

Deutsches Sprachdiplom II

Mesiace november a december sú obdobím, kedy naši štvrtáci skladajú jazykovú skúšku Deutsches Sprachdiplom II.
  1. novembra 2022 sa konala písomná skúška, 19. decembra 2022 ústna skúška, ktorá pozostávala z dvoch častí. Naši žiaci si pripravili prezentácie, ktoré museli obhájiť, v druhej časti sa vo vymedzenom čase vyjadrovali za určených kritérií k prideleným témam. Svoje jazykové schopnosti preukázali: Gerberyová, F. Hamadej, S. Vargová, S. Ivanková, B. Lukáčová, R. Kokoš, T. Ondová, K. Borošová, H. Nguyen, R. Jusková.

Jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Slúži ako potvrdenie o ovládaní jazyka na úrovni potrebnej na prijatie na univerzity a vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

Netrpezlivo čakáme na výsledky písomnej skúšky. Úroveň ústnej časti potvrdila naše očakávania. Sme pyšní, že naše gymnázium patrí k tým školám, kde žiaci majú bezplatnú možnosť túto medzinárodnú skúšku zložiť.

Gratulujeme našim študentom k výsledkom v ústnej časti 🙂

Mgr. Ivana Biačková