Upovedomenie v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách

Upovedomenie v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách

Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023  na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov (t.j. miesta s vyšším výskytom ľudí) na školách týmto zverejňujeme kontaktné údaje príslušného Obvodného oddelenia Policajného zboru Michalovce: tel. 0961 72 3755, e-mail: oomi.michalovce@minv.sk.

Kontaktnou osobou pre našu školu je pridelený príslušník OPP OR PZ v Michalovciach: por. Vladimír Varga, t. č. 0961 72 3728, e-mail: vladimir.varga2@minv.sk.

Tieto kontaktné údaje majú slúžiť na oznámenie akýchkoľvek informácií alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu týkajúceho sa ochrany mäkkých cieľov v škole.

V prípade potreby kontaktujte uvedeného príslušníka OPP OR PZ Michalovce telefonicky, resp. mailom (v prípade mailovej komunikácie kópiu mailu prepošlite aj na: chranimedetikrpzke@minv.sk )

POZN.: O mäkkých cieľoch sa môžete dozvedieť viac napr. tu: https://civilnaochrana.org/?p=5438