Činnosť učiteľských klubov v rámci projektu Reserata pro Futuro

Činnosť učiteľských klubov v rámci projektu Reserata pro Futuro

Jednou z aktivít projektu GPH – Reserata pro Futuro  je aj vzdelávanie učiteľov a výmena skúseností v kluboch učiteľov jednotlivých predmetov. Cieľom činnosti pedagogických klubov je zvýšenie vlastných kompetencií učiteľov, zlepšenie ich vzájomnej kooperácie a zavádzanie inovatívnych postupov a metód do procesu vzdelávania, ktoré pozitívne ovplyvnia a podporia získavania a zvyšovanie čitateľskej, prírodovednej, finančnej  a matematickej gramotnosti u žiakov gymnázia. Cieľovou skupinou sú primárne pedagogickí zamestnanci školy. Sekundárnym beneficientom aktivity sú žiaci nášho gymnázia. Stretnutia sú veľmi činorodé, učitelia si navzájom vymieňajú skúsenosti, pripravujú nové vyučovacie metodiky, prezentujú vlastné bádateľské metódy výučby, pripravujú nové metodiky a pod.

Veríme, že výsledky sa prinesú progres vo vyučovaní a popularizácii prírodných vied, matematiky a informatiky.