Informácie k EČ a PFIČ MS 2022

Informácie k EČ a PFIČ MS 2022

Dňa 18. februára 2022 sme zverejnili na informačnej tabuli pre zborovňou i prostredníctvom Edupage dôležité informácie o priebehu riadneho termínu MATURITY 2022 – maturitné predmety, z ktorých budú v škole administrované testy EČ a PFIČ MS, deň a čas administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých maturitných predmetov, kód školy, menné zoznamy žiakov usporiadané podľa tried maturitného ročníka, kópie ukážok vyplnených OH a Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS a iné dôležité dokumenty k Maturite 2022.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2022:

  1. marec 2022 (utorok) EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL),
  2. marec 2022 (streda) EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky AJB2, NJB2, RJB2,
  3. marec 2022 (štvrtok) EČ MS – matematika (MAT).

EČ a PFIČ MS nie je verejná. Do učebne, v ktorej prebieha EČ a PFIČ MS majú vstup zakázaný nepovolané osoby, napr. novinári, televízne štáby, rodičia žiakov, učitelia školy, ktorí sa nepodieľajú na organizácii EČ a PFIČ MS, atď.

Viac v časti študenti/maturita na www.gphmi.sk, resp. https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

RNDr. Renáta Gaľová, koordinátorka MS