Končíš základnú školu?

Končíš základnú školu?

Neviete sa rozhodnúť pre strednú školu?

Na novovzniknutom portáli https://www.kamnastrednu.sk/ nájdete informácie o rôznych stredných školách na celom Slovensku.

Zvoľ si správne, zvoľ si GPH: https://www.kamnastrednu.sk/gymnazium-pavla-horova

Dôležité informácie pre rodičov: 

Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Vzor tlačiva: Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole

Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak nebol v prvom kole prijatý ani na jednu zo stredných škôl, a to v druhom kole (júnový termín) prijímacieho konania.

Uchádzač pripojí k prihláške doklady o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťažiach.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

Termíny doručenia prihlášok na SŠ:

  • do   8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku riaditeľovi základnej školy
  • do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy

Informácie k prijímacím skúškam priebežne aktualizujeme nahttps://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/