Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty pre žiakov školy

Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty pre žiakov školy

Milí rodičia, žiaci,

ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúča sa  realizovať ho v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

  1. Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi (prostredníctvom EDUPAGE)Prosíme o vyjadrenie záujmu do 25. 08. 2021 do 23:50 hod. na adrese https://gphmi.edupage.org/ Prihlasovacie údaje pre rodičov žiakov 1. ročníka boli zaslané na mailové adresy uvedené ako kontaktné údaje pri vstupnom dotazníka žiaka. Po vytvorení rodičovského konta (aSc Návody (edupage.org)) v hlavnom menu kliknite na KOMUNIKÁCIA – PRIHLASOVANIE a tam vyberte, či máte o sadu záujem alebo nie. V prípade problémov nás kontaktujte mailom gph@gphmi.sk, resp. telefonicky 056/6423097
  2. Od 26. 8. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, Nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.
  • Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie. (napr. informáciou z EDUPAGE).
  1. Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Usmernenie_k preberaniu_antigénových_samotestov_23.08.2021