Prijímacie konanie – zverejnené kritériá

Prijímacie konanie – zverejnené kritériá

Pre školský rok 2022/2023  je možné do 1. ročníka prijať 147 žiakov.

!!! NOVÉ !!!Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 TU

EDUID školy: 100015543

Termín podania prihlášky: do 20. marca 2022

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov

Prezentácia o škole: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/

Prečo študovať na GPH? Video na youtube

Čo všetko zažijete?   https://www.youtube.com/watch?v=EHKT5kI6eUc&t=61s

Informačný leták o školTU

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023  s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

1. termín: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

2. termín: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ  ROK 2022/2023: TU

Prihláška na štúdium môže byť podaná elektronicky (cez Edupage), príp. v listinnej podobe  na tlačive Prihláška(vzor tu) Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje len jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní nájdete TU. Na prihláške prosíme vyplniť funkčné mailové i telefonické kontakty.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  študovať zvolený odbor vzdelávania. Vzor TU

Uchádzač so ŠVVP pripojí k prihláške správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršou ako dva roky.

Uchádzač pripája k prihláške kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenia žiaka v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Proces prijímacieho konania bude spracovávaný elektronicky.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu elektronicky cez Edupage príp. v tlačenej podobe, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

!!! NOVÉ !!!Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 TU

Žiaci budú prijímaní na základe:

  • výsledkov Testovania 9
  • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
  • na základe prospechu,
  • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

Informácie pre rodičov uchádzačov:

Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2022/2023 do 1. ročníka 147 žiakov.

Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo výsledkovej listine bude prvých 147 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení

Odvolanie(na stiahnutie)

FAQ – najčastejšie kladené otázky https://www.minedu.sk/data/att/21706.pdf

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.