Ocenili 20 najlepších študentov KSK

Ocenili 20 najlepších študentov KSK

V Košickom kraji máme študentov, o ktorých ešte budeme veľa počuť. Patria medzi nich úspešní riešitelia olympiád z najrôznejších oblastí, rýchli športovci, budúci vedci, umelci ale aj tí s dobrým srdcom, ktorí neváhajú dobrovoľníčiť.

23. novembra 2022 si z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku prevzalo ocenenie 20 výnimočných študentov stredných škôl KSK pri príležitosti Dňa študentstva 2022.  Plaketa “Študent KSK za rok 2022” je len symbolickým poďakovaním, na mladých východniarov sme nesmierne hrdí. Robia skvelé meno sebe, škole aj Košickému kraju. Mladí ľudia, ktorí robia dobré meno sebe, svojej škole aj celému kraju, neostali nepovšimnutí. Pri príležitosti nedávneho Dňa študentstva župa ocenila nadaných a šikovných študentov nielen z krajských stredných škôl. Nominácie na ocenenie predkladali samotné školy, a to v štyroch oblastiach: úspechy  v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných predmetových olympiádach a v iných vedomostných súťažiach, úspechy v športových aktivitách, charitatívna, dobročinná a dobrovoľnícka iniciatíva, aktívna participácia na verejnom živote mládeže, angažovanosť v spoločenských a kultúrnych aktivitách. Študentov navrhovali učitelia, spolužiaci, vedenie školy aj žiacky parlament. Zo 49 návrhov získalo z rúk predsedu KSK ocenenie 20 žiakov:
Ivan Timko, SOŠ automobilová, Košice
Kristián Kiss, SOŠ technická Rožňava
Emma Károlyi, Gymnázium Opat.cesta 7, Košice
Anna Savko, SOŠ OaS Michalovce
Martin Mičuch, Gymnázium, Šrobárova, Košice
Lujza Lea Lavriková, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Viktória Kozáková, Škola umel. priemyslu, Košice
Ján Ondáš, SOŠ železničná, Košice
Katarína Adamková, Gymnázium, Rožňava
Samuel Výrostek, SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Bronislava Ištvánová, Konzervatórium, Timonova, Košice
Dominik Kešeľak, SOŠ drevárska, SNV
Enrique Szanto, Súkromná SOŠ pedagogická a sociálna, Požiarnická, Košice
Alena Závodníková, Gymnázium Poštová, Košice
Florián Balogh, Spojená škola, Sečovce
Veronica Anna Lacová, Súkromné gymnázium Futurum, Košice
Slávka Holečková, Gymnázium Š. Moysesa, Moldava n/B
Viktória Roxerová, SZŠ – EKI, Rožňava
Jonathan Rybár, SOŠ OaS, Rožňava
Veronika Tomčová, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Lujza Lea Lavriková je žiačkou II.B, v sociálnom prostredí školy sa prejavuje ako spoločenská, dobroprajná, skromná a vždy optimisticky naladená osobnosť. Pri riešení rôznych problémových situácií v škole i mimo nej uplatňuje rozvážne, kreatívne a primerane asertívne myslenie. Učivo zvláda na excelentnej úrovni – radí sa medzi žiakov, ktorí dosahujú najlepšie študijné výsledky. Jej postoj k učeniu je silne podporený ochotou vzdelávať sa a neustále rozširovať obzor svojich vedomostí, často aj nad rámec stredoškolského kurikula. Vedomosti pritom získava nielen v škole, v rámci edukačného procesu a záujmových aktivít (krúžkov), ale tiež veľmi pozitívnym prístupom k samoštúdiu. Už v prvom ročníku sa táto talentovaná žiačka prebojovala na medzinárodnú súťaž IJSO (International Junior Science Olympiad – Olympiáda mladých vedcov), kde získala striebornú medailu. V celoštátnom kole Biologickej olympiády obsadila 4. miesto, úspešne reprezentovala školu aj v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády a krajskom kole Matematickej olympiády. Okrem toho postúpila

do celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje spoločnosť Amavet. Široké spektrum súťaží a aktivít, do ktorých sa Lujza zapája, obsahuje Matematický a Fyzikálny Náboj, Fyziklání, Košický Matboj, ale aj korešpondenčné semináre FKS, FYKOS a KMS. Patrila tiež medzi dôležitých členov tímov, ktoré obsadili 1. miesto v krajskom a 1. miesto v celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov. Počas leta 2022 sa Lujza zapojila do súťaže Expedice Mars, kde sa postupne prebojovala až do finále – tu uspela a spolu s ďalšími účastníkmi sa v novembri 2022 zúčastní niekoľkodňovej simulovanej misie na Mars, spojenej s exkurziami v inštitúciách Európskej vesmírnej agentúry.

Z rúk predsedu KSK prevzala ocenenie za Lujzu Leu Lavrikovú pani riaditeľka Katarína Olšavová, nakoľko Lujza je v tom čase na simulovanej misii Mars.

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupa-ocenila-20-sikovnych-studentov-z-celeho-kraja.html
Srdečne blahoželáme.