Bodka za školským rokom 2022/2023

Bodka za školským rokom 2022/2023

Vážení zamestnanci školy, vážení rodičia, milí žiaci,

končí sa školský rok 2022/2023, rok, v ktorom sme oslávili s noblesou 100. výročie založenia našej školy, rok, charakteristický množstvom sprievodných akcií, výborných výsledkov, úspechov, ktoré zviditeľnili našu školu v meste, regióne i v rámci Slovenska.

Značka kvality Gymnázia Pavla Horova rastie a motto Gens una sumus naberá na sile…

Dnes je deň, keď chceme ďakovať, bilancovať, hodnotiť.
Nás všetkých – učiteľov, žiakov i rodičov – uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2022/2023 svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné, a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

V 2. polroku šk. roka 2022/2023 na škole študovalo 606 žiakov, z toho 332 dievčat:
s vyznamenaním prospelo: 63 %
prospelo veľmi dobre: 27 %
prospelo: 10 %
Priemerne je na žiaka ospravedlnených hodín 63,69, neospravedlnených 0,03 hodiny.

Chceme poďakovať a oceniť tých žiakov, ktorí okrem dosahovania študijných výsledkov predsa len urobili čosi viac. Tých, ktorí našu školu, mesto, kraj reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.
Preto na návrh pedagogickej rady dnes oceňujeme Pochvalou riaditeľky školy 77 žiakov 1. – 3. ročníka Gymnázia Pavla Horova a ďakujeme im za výbornú reprezentáciu školy.

Milí žiaci,
máte pred sebou dva mesiace krásnych prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, získali nové zážitky, skúsenosti, ktoré vás posunú vpred, nové priateľstvá či lásky.

Vážení učitelia,
chcem sa vám poďakovať, že ste svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne. Za to, že ste žiakom ukázali, v čom sú dobrí, kde majú medzery, možnosti napredovania. Ďakujem za to, že ich nútite rozmýšľať, že ich často vyťahujete z ich komfortných zón. Ukázali ste im, že veda môže byť zábava, že matematika sa dá pochopiť, alebo ste ich donútili na literatúre čítať diela, ktoré im možno zmenia život. Narúšali ste ich komfort aj tým, že ste im zadávali úlohy, ktoré im často boli proti srsti, ale naučili ste ich nimi získať potrebné informácie a aj to, že v živote často budú musieť vykonať veci, ktoré sa im nie vždy budú páčiť a nie vždy budú chcieť. Ďakujem vám.

V neposlednom rade ďakujem aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhajú pripraviť podmienky na to, aby sme sa v škole cítili dobre, aby nám nič nechýbalo, mali sme čisto a bezpečne; zamestnancom školskej jedálne za zabezpečenie teplých obedov a pestrú stravu, rodičom za podporu, pochopenie a ústretovosť.

Predtým, ako zazvoní posledný zvonček v tomto školskom roku, dovoľte mi ešte poďakovať  a rozlúčiť sa s kolegami, ktorí odchádzajú na zaslúžený odpočinok. V tomto školskom roku sa pracovne lúčime s PaedDr. Alenou Vasišovou, PaedDr. Jozefom Sibalom a Ing. Martinom Nedelským. Ďakujeme za ich úspešné dlhoročné pedagogické pôsobenie na škole, aktívnu prácu s talentovanou mládežou a kolegialitu. Želáme im veľa zdravia a pohody do nasledujúcich dní.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy