Modernejšia škola

Modernejšia škola

Gymnázium Pavla Horova sa svojimi výsledkami radí medzi úspešné, aktívne  a angažované školy.

Škola má už takmer 100 rokov a budova školy je postavená v roku 1931. Škola sa už môže pýšiť novou opravenou fasádou, ktorá sa opravovala v dvoch fázach v roku 2017 a v roku 2020 a za to vďačíme nášmu zriaďovateľovi KSK. V triedach sú obnovené fasádne nátery stien, obklady. Vybavenie IT technikou a učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni (internet, tablety, 3D tlačiarne, Sciencelab a i.).

Vedenie školy pristúpilo v rokoch 2018-2022 k úprave interiéru školy. Zmenil sa vstupný vestibul, galéria najlepších žiakov školy, renovovali sa priestory starej gymnastickej telocvične, rekonštruovali tri kabinety pre učiteľov, vymenili sa vo všetkých triedach školské sety, vymenili sa šatňové skrinky na chodbách na troch poschodiach, zriadila sa školská klubovňa a i.

V roku 2021 získalo Gymnázium Pavla Horova v rámci projektu Modernejšía škola dotáciu MŠVVaŠ SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách v sume 29.950.- eur.

Poskytnutú dotáciu MŠVVaŠ SR sme použili na modernizáciu učební na 1. poschodí s klasickým vybavením a hlavnú oddychovú zónu na 2. poschodí školy pri trakte informatiky tak, aby sa približovali predstavám a požiadavkám modernej školy 21. storočia. Staré a neatraktívne priestory sme premenili a hlavne zefektívnili nielen po vizuálnej stránke, ale hlavne po stránke praktickej. Vybudovali sme aktívne vzdelávacie prostredie, v ktorom sa žiaci budú cítiť príjemne, prostredie, ktoré bude prirodzene napomáhať žiakom rozvíjať zručnosti a spôsobilosti potrebné v dnešnej digitálnej dobe –  komunikáciu, flexibilitu, kolaboráciu, prezentačné zručnosti, kreativitu, kritické myslenie, informačnú a dátovú gramotnosť, bezpečnosť, riadené aktívne učenie sa a i. , prostredie, ktoré prirodzene vtiahne a motivuje žiakov pre vzdelávanie, pomôže im zapájať sa do riešenia problémov a samo prostredie bude vyzývať a motivovať žiakov k vzdelávaniu. Rozmiestnenie prvkov, moderný a ľahko mobilný nábytok, farebné estetické plochy a celé vzniknuté prostredie dovoľuje učiteľovi ľahko a efektívne aplikovať najnovšie a najúspešnejšie vzdelávacie modely, metódy, formy či prostriedky vo svojom vyučovaní. Mobilita stolov umožňuje prácu v skupinkách, vytvára priestor na skúmanie, na spoluprácu, na samostatnú prácu, ako aj na prezentáciu a vzájomné vysvetľovanie. Zóny je možné oddeliť mobilnými paravánmi. Komfortnosť a ergonomickosť nábytku dovoľuje žiakom nájsť si pri práci ideálnu polohu a priestor, vytvoriť ideálne prostredia pre aktívnu prácu rešpektujúc tak individuálny prístup i frontálne aktivity.

Foto: pôvodný stav

Moderné učebne, triedy, sú súčasne hybridným priestorom, kombináciou fyzického vzdelávacieho  priestoru s virtuálnym priestorom vytvoreným pomocou digitálnych technológií.  Technológie sú do vyučovacieho procesu zapojené spontánne a prirodzene.  Vzniknutý  učebný priestor sa zmenil na dynamické interaktívne prostredie, kde učiteľ je poradcom žiakov, pripravuje žiakov pre potreby praxe, rešpektuje osobné danosti žiakov, umožňuje preberanie adekvátnej zodpovednosti žiakov za svoje učenie sa a robí zo žiakov aktívnych účastníkov školskej komunity. Triedy budú rovnako dobre  slúžiť na výučbu humanitných i prírodovedných predmetov, či cudzích jazykov.

Súčasný stav po rekonštrukcii:

Moderná centrálna oddychová zóna na 2. poschodí, kde zároveň sídli inkluzívny podporný tím (kariérová poradkyňa, , výchovná poradkyňa, školský psychológ), príjemne motivuje, navodzuje  pocit príjemnosti, útulnosti, umožní žiakom tráviť čas v debatách, relaxovať počas voľných hodín, v čase prestávok, resp. po vyučovaní. Každoročne sa tento priestor využíva aj na  „farming“ a  voľnočasové aktivity pre deti ZŠ v rámci denného  IT tábora, keďže sú tam umiestnené aj učebne informatiky a robotiky.

Veríme, že atmosféra, ktorú sme vynovením učební a priestorov školy vytvorili,  je a bude pre žiakov vhodným motivačným prvkom a určite prispeje k transformácii školy na modernú školu digitálnej excelencie.