Projekt EFFUSE

Projekt EFFUSE

V rámci našej spolupráce s UPJŠ v Košiciach sa dnes na našej škole uskutočnil informačný deň k projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý nesie názov EFFUSE(Environment for the Future by Scientific Education). Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., RNDr. Ivana Slepáková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a p. Martina Murínová z občianskeho združenia Atéma predstavili našim žiakom zameranie a náplň projektu, objasnili prácu vedcov v teréne a v neposlednom rade upriamili pozornosť na kvalitu vodných tokov v našom okolí. Zapojením sa do tohto projektu bude našim žiakom umožnené dostať sa ,,do centra” vedeckej práce a získať cenné praktické skúsenosti . Pretože ako ukazujú najnovšie výskumy, prepojenosť teórie s praxou je nevyhnutnou súčasťou úspešnosti a uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

 

 

RNDr. A. Ivanová, koordinátorka environmentálnej výchovy