Participatívne rozpočty na stredných školách

Participatívne rozpočty na stredných školách

Nápady v prospech školy

Vo februári 2022 Košický samosprávny kraj spustil pilotný ročník projektu Participatívne rozpočty na stredných školách, do ktorého sa zapojilo aj Gymnázium Pavla Horova.

Cieľom pilotného ročníka bola podpora aktívneho občianstva a participácia mladých ľudí na zlepšení prostredia školy a vytvorení príjemnej klímy na škole. Z tohto dôvodu projekt podporil aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a IUVENTA.

Žiaci uvítali možnosť skvalitniť školské prostredie prostredníctvom realizácie vlastných nápadov. Ako vlastne bude participatívny rozpočet prebiehať si žiaci vyskúšali formou spoločenskej hry, počas ktorej pracovali s modelom mesta, aby lepšie porozumeli významu a prínosom participácie.

Školský projekt dostal názov Od vás pre vás a v prípravnej fáze sa stanovili jeho ciele a financovanie. Žiaci začali pracovať na svojich návrhoch, ktoré prezentovali na spoločnom workshope, kde veľa diskutovali a hodnotili svoje návrhy, ktoré potom rozpracovali do podoby projektov. Jednotlivé projekty posúdilo vedenie školy a rozhodlo, že do hlasovania postúpia štyri projekty – Kvetinové dekorácie, Nový školský zvonček, Stojany na bicykle a Oddychová zóna. Najzábavnejšou fázou bola kampaň, v ktorej autori projektov prezentovali svoje projekty, aby s nimi oboznámili čo najviac hlasujúcich. Využili na to nástenné tabule v priestoroch školy a školský rozhlas. Nasledovalo samotné hlasovanie, v ktorom zvíťazili dva projekty – Stojany na bicykle a Nový školský zvonček. Hlasovalo 244 žiakov. Košický samosprávny kraj podporil projekt sumou 1000 eur, ktorá bola použitá na realizáciu víťazných projektov.

Stojany na bicykle boli umiestnené na parkovisku v areáli školy a ponúkajú bezpečné a pohodlné miesto na uloženie tohto obľúbeného žiackeho dopravného prostriedku. Novým školským zvončekom sa podarilo zmodernizovať ohlasovanie začiatku a konca vyučovacej hodiny, čo určite prispeje k príjemnej atmosfére v škole.

Projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách bol výbornou skúsenosťou tak pre žiakov ako aj učiteľov. Okrem finančnej podpory dal žiakom príležitosť komunikovať, kreatívne myslieť a rozvíjať ich finančné zručnosti. Najvzácnejším benefitom pre žiakov však bolo poznanie, že ich úsilie a snaha môže viesť k skutočným zmenám.

Mgr. Beáta Ryniková