Pokyny k EČ a PFIČ MS 2023

Pokyny k EČ a PFIČ MS 2023

    Maturanti, teraz je ten správny čas, dokázať, čo je v nás …

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2023:

14. marec 2023 – slovenský jazyk a literatúra
15. marec 2023 – cudzie jazyky (AJB2, NJB2, RJB2)
16. marec 2023 – matematika

V prílohách nájdete podrobné informácie a pokyny k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 2023. Dôkladne si ich preštudujte.  Na nástenke na 1. poschodí a na Edupage školy sú zverejnené zoznamy žiakov k EČ a PFIČ MS 2023 (zadelenie do skupín s uvedením maturitných predmetov). Skontrolujte správnosť údajov (t.j. zadelenie k príslušným úrovniam predmetov, správnosť mena a priezviska, triedu, chybné údaje oznámte p. zástupkyni RNDr. Renáte Gaľovej)

Kód našej školy : 681035

Rozsah PFIČ z cudzích jazykov pre úroveň B2 je 200 – 220 slov. Ak práca  nedosiahne minimálny rozsah slov (pre úroveň  B2 120 slov) ďalej sa nehodnotí. Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku PFIČ. Počítajú sa slová vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek (vypísaných slovom). Píšte písaným písmom resp. ak použijete tlačené písmo, musíte jasne odlišovať veľké a malé písmená.

Pre PFIČ zo slovenského jazyka sú určené nasledujúce žánre (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis). Rozsah  PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry je najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4. Píšte písaným písmom resp. ak použijete tlačené písmo, musíte jasne odlišovať veľké a malé písmená.

Podmienky pre kalkulačku sú upravené takto:

Môžete používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc.

V zmysle pokynov NIVAM učiteľ matematiky, ktorý pripravuje žiakov – maturantov z matematiky, na požiadanie žiaka skontroluje kalkulačku, ktorú chce žiak použiť na EČ MS z matematiky niekoľko dní pred konaním EČ MS.

Predseda predmetovej maturitnej komisie matematiky skontroluje kalkulačku v deň testovania pred začiatkom  testovania EČ MS z matematiky.

V týždni od 27.2.2023 do 3.3.2023 sa uskutočnia triednické hodiny venované organizácii a priebehu EČ a PFIČ MS 2023.

Prajeme vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov a matematiky.

RNDr. Renáta Gaľová, koordinátorka MS 2023

Prílohy:

Pokyny na vyplňovanie OH 2023

Pokyny a informácie pre žiakov

Identifikačné údaje

Organizacia EC_PFIC_casova 2023

Vzory OH: