Dôležité informácie k prijímaciemu konaniu 2024

Dôležité informácie k prijímaciemu konaniu 2024

Organizácia prijímacej skúšky 2.mája 2024 (štvrtok) a 6. mája 2024 (pondelok): 

7.30 – 8.00 hod.: registrácia žiakov pri vstupe do budovy školy, presun do tried

8.15 – 9.15 hod.: test zo slovenského jazyka a literatúry

9.15 – 9.45 hod.: prestávka

9.45 – 10.45 hod.: test z matematiky

11.00 hod.: predpokladané ukončenie.

Uchádzačovi/uchádzačke o štúdium bol pre prijímacie konanie pridelený kód, pod ktorým bude vedený/vedená v priebehu celého prijímacieho konania, a teda aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Uchádzačom o štúdium sa povoľuje pri skúške používať iba vlastné písacie potreby a vlastnú kalkulačku, prehľad vzorcov z matematiky dostanú. Žiaci nemôžu používať mobilný telefón ani iné neuvedené pomôcky.

Uchádzač/uchádzačka o štúdium sa dostaví do školy o 7.30 hod., legitimuje sa občianskym preukazom (príp. iným dokladom s fotografiou) a pozvánkou na prijímacie skúšky. V prípade, že sa uchádzač/uchádzačka pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho/jej zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením, najneskôr v deň konania skúšok do 8.30 hod. Počas prijímacej skúšky vstup nepovolaných osôb do budovy školy nie je možný.

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne, určenom a zverejnenom ministerstvom školstva, t.j. 17. mája 2024. Informácia o prijatí uchádzača sa zverejnením na výveske školy a na webovom sídle školy považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia rozhodnutia. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie* (prioritne prostredníctvom Edupage, mailom/scan podpísaného tlačiva alebo osobne doručí tlačivo na sekretariát školy) najneskôr do troch pracovných dní od vyššie uvedeného termínu, aktuálne najneskôr do stredy, 22. mája 2024; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania, uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

Tlačivo _Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie GPHMi

Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr do 17.mája 2024.

Vo výsledkovej listine bude prvých 148 žiakov pri odbore 7902 J gymnázium oddelených červenou čiarou a pri odbore  7902 J  gymnázium – informatika 17 žiakov. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta v jednotlivých odboroch ponúkaného štúdia, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor – Odvolanie

Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie podľa prvej vety môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní, teda do 21. mája 2024; riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí bezodkladne.

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. 056/6423097, 0911970448, príp. gph@gphmi.sk.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy