Projekt AQUA 2010

Projekt sme začali realizovať podľa plánu aktivít v septembri 2009  jeho propagáciou v partnerských školách a na verejnosti. Učitelia zakomponovali program workshopov do príslušných vyučovacích  predmetov a začali so zápisom žiakov do projektu. Rumunskí a španielski partneri  vytvorili blog, ktorý slúžil na zverejňovanie aktuálnych informácií a umožnil prvé prezentácie žiakov /http://aquacomenius.blogspot.com/.

Počas septembrového stretnutia navštívili školu experti Európskej komisie, ktorí doku-mentovali projekt AQUA pre štúdiu o vplyve školských partnerstiev na zúčastnené školy (ETUDE DE L’INCIDENCE DES PARTENARIATS SCOLAIRES COMENIUS SUR LES ÉTABLISSE-MENTS PARTICIPANTS. CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET DIMENSION EUROPÉENNE) č. výzvy EACI1812009 v koordinácii s CIEP v Paríži. 18. – 20. novembra 2010 sa konala projek-tová schôdza učiteľov – koordinátorov partnerských škôl v holandskej škole De goudse Waarden v Goude (Holandsko), ktorej predmetom bolo hodnotenie 1. roka projektu na základe dotazníkov žiakov, program nasledujúceho európskeho týždňa v Nemecku a návrhy  našej spolupráce v ďalšom období. V dňoch 26. 3. – 2.4. 2011 sa uskutočnil „Európsky týždeň AQUA“ v nemeckej škole G.-Ch.-Lichtenberg Oberstufengymnasium v meste Bruchköbel, na ktorom sa zúčastnili žiaci všetkých 6 partnerských škôl.