Vivat Academia

95. výročie založenia Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach

Gymnázium v Michalovciach vzniklo v roku 1922. Je najstarším gymnáziom v Slovenskej republike na východ od Slanských vrchov. Signálom pre zriadenie strednej školy na Zemplíne boli vlastenecky cítiace slovenské osobnosti a vznik Československa 28. októbra 1918. Pri zrode michalovského gymnázia stáli predovšetkým starosta Michaloviec Ferdinand Alexa, hlavný notár Mikuláš Čollák a bývalý župný poslanec Dr. Michal Slávik. Slávnosť otvorenia gymnázia sa konala 12. októbra 1922 v priestoroch Zlatého býka na Hlavnej ulici (dnes Námestie osloboditeľov). Základný kameň budovy gymnázia, v ktorej sa vyučuje dodnes, bol položený 17. novembra 1928. Kladenie základného kameňa bolo spojené s veľkou kultúrnou slávnosťou za prítomnosti ministra školstva Dr. Milana Hodžu. Stavebné práce boli ukončené po necelých troch rokoch.

Škola počas svojej histórie viackrát zmenila názov. Od školského roka 1969/1970 sa začína štvorročné gymnaziálne štúdium.

25. novembra 1980 získava škola názov Gymnázium Pavla Horova  a 28. októbra 1982 bol pred budovou školy odhalený pamätník básnikovi Pavlovi Horovovi.

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach je jednou z najstarších a najvýznamnejších škôl na Zemplíne. Má bohaté tradície, ktoré spolu s radom tvorivých pedagógov vytvárali a udržiavali študenti. V minulosti školy nachádzame veľa podnetov pre súčasnú pedagogickú prax, overené výchovné metódy, vynikajúce osobné príklady učiteľa a žiaka.

Škola s veľkou tradíciou, ktorá vychovala celý rad významných osobností, je v súčasnosti stredobodom záujmu širokej verejnosti. V Michalovciach i v širšom okolí patrí k tým školským zariadeniam, ktoré sú ťahúňmi progresu a kvalitatívneho napredovania. Takmer vždy v blízkej i vo vzdialenejšej minulosti sa škola vyznačovala tým, že v radoch jej pedagógov bolo nemálo výnimočných osobností a v radoch jej študentov mnoho mimoriadnych talentov

Príhovor riaditeľky školy k 95. výročiu vzniku školy

Akcie pri príležitosti 95. výročia školy

  • 28.9.2017 13.00 hod.  Extrapolácie 2017 – minulosť a súčasnosť vyučovania informatiky
  • 5.10.2017 16.00 hod.  Špacirki po stopách michalovského gymnázia
  • 9.10. 2017  10.30  – 17.00 hod.   95 km bicyklom učitelia a žiaci GPH
  • 9. 10. 2017  12.00 – 17.00 hod.  „Diván“ – kultúrne akcie v rôznych častiach mesta, prezentácia hudobných aktivít žiakov školy
  • 10.10.2017  12.30 – 14.30 hod. Historický šerm v GPH
  • 11.10.2017 9.00 – 1400 hod.  Veda na ulici – prezentácia prírodných vied a techniky pre žiakov ZŠ a obyvateľov mesta na námestí Michaloviec
  • 12.10.2017 16.00 hod.  Slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia školy v MsKS Michalovce a recepcia v prostredí Zlatého býka

Na všetky naše akcie ste srdečne vítaní!

Významní absolventi

Spoločenské vedy: František Fuga, kňaz a národovec; Martin Lauko, právnik; Pavol Plutko, literárny kritik; Belo Polla, archeológ; Jozef Tomko, kardinál; Michal Vaľo, právnik; Štefan Šutaj, historik.

Umenie: básnici – Pavol Horov, Mikuláš Kasarda, Juraj Pado, Ján Zambor a prozaik Jozef Puškár.

Prírodné a ekonomické vedy: Jozef Brilla, matematik; Mário Drosc, bankovníctvo; Andrej Getlík, pediater; Štefan Kukura, chirurg; Július Vajó, chirurg; Michal Maheľ, geológ; Eugen Špaňár, internista; Vladimír Zlacký, bankovníctvo.

Politika a vojenstvo: Marián Čalfa, predseda vlády ČSFR; Jozef Činčár, generál letectva; Alexander Rezeš, minister dopravy; Andrej Sabol, generál; Marek Eštok, riaditeľ odboru na Úrade vlády SR; poslanci Národnej rady SR a poslanci KSK.

Šport: Anton Frolo, hádzanár; Mariana Kuchtová, hádzanárka; Pavol Gajdoš, gymnasta; Peter Hatalčík, hádzanár a tréner; Peter Gotzman, hádzanár; Milan Mikuláš, ľahká atletika; Kristián Kudroč, hokej.

Aká je súčasnosť školy?

Počet a rozmanitosť ponúkaných piatich modulov vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu SAPERE AUDE, ktoré naša škola žiakom poskytuje, voľnočasové aktivity školy i zoznam aktivít, do ktorých sa škola zapojila a zapája, sú jasným dôkazom toho, že naša škola žije životom bohatým na udalosti a že naši žiaci sú vysoko motivovaní na sebe pracovať a rozvíjať sa. Tvorivosť je jednou z dominantných čŕt školy a v koncepcii rozvoja školy jej patrí jedno z popredných miest. Školu vždy charakterizovali aj pozoruhodné podujatia a aktivity, no najmä úspechy žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach v rámci kraja, Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti vychádzame z predpokladu, že základom pre uplatnenie sa našich žiakov v živote je, aby si už na strednej škole zvykali na samostatnosť, zodpovednosť, aby mali priestor pre vlastné aktivity a invenciu. Chceme teda tvorivých žiakov. No tvoriví žiaci môžu byť len tam, kde sú tvoriví učitelia a tvoriví učitelia nemôžu byť tam, kde nie je tvorivé vedenie školy. Naším hlavným zámerom je preto byť tvorivým, aktívnym, a to vo všetkých oblastiach školského aj mimoškolského života.

Pod týmito pojmami si predstavujeme predovšetkým vytváranie čo najvhodnejších podmienok pre učiteľov a žiakov, a to tak materiálnych ako i organizačných, no najmä vytváranie pokojného, nestresového, inšpiratívneho a aktivizujúceho prostredia.

Duch humanizmu, ľudskej spolupatričnosti a tolerancie je pre nás absolútnou prioritou, fundamentom, na ktorom je naša koncepcia výchovy a vzdelávania mladej generácie postavená.