Exkurzie na TUKE a UPJŠ

Exkurzie na TUKE a UPJŠ

Vo štvrtok 17.5.2018, sa tri skupiny záujemcov o informatiku z 1. až 3. ročníka zúčastili na exkurziách na TUKE a UPJŠ v Košiciach.

Jedna skupina, študenti informatických tried, sa  zúčastnila výučby na Strojníckej fakulte TUKE, kde si vyskúšali, ako prebieha výučba realizovaná vysokoškolskými pedagógmi v ich laboratóriách. Pod vedením profesora prof. Ing. Michala Kelemena, CSc (riaditeľ Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky) absolvovali výučbu programovania mechatronických zariadení. Programovali mikrokontroler BASIC STAMP 2 v jazyku Basic. Druhá skupina pod vedením Ing. Alberta Mareša, PhD. absolvovala výučbu 3D modelovania.

Skupina záujemcov z neinformatických tried sa zúčastnila na prednáške v laboratóriu CNL Laboratory CCNA na FEI TUKE, ktorú viedol Ing. Peter Feciľák, PhD. Boli oboznámení s obsahom vzdelávania na bakalárskych odboroch FEI TUKE, práci v sieťovom prostredí a možnosťou štúdia na Cisco akadémii. Žiaci sa pozreli po laboratóriách Cisco akadémie a pripravovanom laboratóriu určenom na vyučovanie Internetu vecí.

V rámci projektu IT akadémia  vzdelávanie pre 21. storočie sa žiaci zúčastnili na workshope v laboratóriu Bezpečnosti informačných technológií, ktorý viedol JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. a ukázal nám zraniteľnosti počítačových systémov, serverov a webov, žiakov oboznámil s typmi vírusov a ich nebezpečnosťou.