DOD na SjF TUKE

DOD na SjF TUKE

V piatok 14.2.2020  sa naši žiaci zúčastnili na DOD Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným bodom tejto akcie bola prehliadka Prototypového a inovačného centra SjF, v rámci ktorej sa žiaci oboznámili nielen s informáciami o štúdiu na tejto fakulte a s prezentáciou študijných programov, ale dozvedeli sa aj zaujímavosti zo sveta strojárskych technológií a konštrukcií. V oblasti vývoja a technológií to boli napríklad vývoj zariadení pre automatizáciu a robotizáciu výroby, pre vyraďovanie jadrových elektrární, programovanie a práca s CNC výrobnou technikou, ale aj návrh a výroba na mieru zhotovených kompenzačných pomôcok pre telesne postihnutých. Účasť žiakov na podobných akciách im dáva z veľkej časti odpoveď na otázku, ktorým smerom sa profilovať v ďalšom vzdelávaní.

Exkurzia sa uskutočnila v rámci realizácie projektu GPH-Reserata pro Futuro. Pedagogický dozor: Ing. Martin Nedelský, Mgr. Lucián Gonda

Na pôde dekanátu fakulty došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi Strojníckou fakultou TUKE zastúpenou Dr.h.c.prof. Ing.Jozefom Živčákom, PhD., MPH, dekanom fakulty a Gymnáziom Pavla Horova v zastúpení našej pani riaditeľky.
Spolupráca s fakultou začala už v roku 2017 zavedením predmetu Počítačové modelovanie do 1. ročníka, technickou profiláciou mechatroniky, odbornými konzultáciami a výučbou priamo na fakulte.