COVID AUTOMAT aktualizácia

COVID AUTOMAT aktualizácia

Dokumenty boli aktualizované 27. 5. 2021 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zákonný zástupca (ustanovenia pre zákonného zástupcu sa adekvátne vzťahujú na plnoletého žiaka):
a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/ respirátor (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy, internátu na školský rok 2020/2021.
d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
e) V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
f) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre
dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
g) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Aktualizované informácie zverejňujeme interne cez správy Edupage.

Manuál covid školský semafor pre SŠ od 27_05_2021

Podmienky vstupu do škôl

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rozhodnutie ministra z 13_05_2021

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami

COVID AUTOMAT pre šport https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/