Rozlúčka s kolegami

Rozlúčka s kolegami

V závere školského roka 2020/2021 sme sa pracovne rozlúčime s našimi kolegami Zlaticou Hospodárovou, Vladimírom Hirjakom a Jozefom Smrekom, ktorí opúšťajú naše učiteľské rady a budú si aktívne užívať chvíle zaslúženého odpočinku.

Lúčiť sa s ľuďmi, priateľmi, s ktorými ste prežili veľký kus pracovného života nie je  jednoduché, keďže sú súčasťou jednej veľkej gymnaziálnej rodiny. Svoj život naplno zasvätili vzdelávaniu a práci s mládežou.

Mgr. Zlatica Hospodárová: ukončila FF UK v Bratislave v roku 1983 odbor ANJ – SJL, po VŠ pôsobila na 7. ZŠ a 1. ZŠ a od roku 1992 pôsobí na GPH ( 29 rokov). V rokoch 2006 – 2008 bola vedúcou PK ANJ, venovala sa príprave žiakov na Olympiádu v anglickom jazyku, koordinovala súťaž v kreatívnom písaní, je autorkou skvelých kurzov angličtiny v prostredí moodle, ktoré sú dodnes na elearningovom portáli školy. Jej silnou stránkou vždy bola príprava didaktických materiálov a pracovných listov pre žiakov.

PhDr. Vladimír Hirjak: na škole pôsobil od roku 1992 (29 rokov), cieľavedomý, vytrvalý, dlhoročný vedúci PK OBN, dlhoročný člen krajskej komisie Olympiády ľudských práv. Jeho nezastupiteľné miesto je v oblasti organizovania turistických výletov, besied, debát a filozofických prednášok pre žiakov školy. Čestný a oddaný svojej práci, vysokofundovaný odborník, ktorý vychoval generácie právnikov a politológov. A bežec na dlhé trate, tak ho poznáme všetci….Svojím osobitným fluidom, značnou prísnosťou, ale aj správnou dávkou ľudskosti a životným nadhľadom sa stal neoddeliteľnou súčasťou našej školy.

 RNDr. Jozef Smrek: pôsobil na  Gymnáziu Pavla Horova od roku 1981 ako stredoškolský učiteľ fyziky (40 rokov plnohodnotnej pedagogickej práce). Viedol fyzikálny krúžok, krúžok experimentálnej fyziky, pripravoval žiakov na množstvo fyzikálnych súťaží: fyzikálna olympiáda (od šk. r. 1980/1981 nepretržite), Turnaj mladých fyzikov, EUSO, Náboj FKS, Korešpondečný seminár FKS,  Fyziklání online, v úvodných rokoch pôsobenia  na GPH  Michalovce (1981-1995) viedol aj astronomický a šachový krúžok. Za dlhoročné vynikajúce výsledky pri práci s talentovanou mládežou bol Jozef Smrek ocenený ako prvý finalista Cenou Dionýza Ilkoviča 2017.  Jeho schopnosť objavovať mladé fyzikálne talenty, neúnavne s nimi pracovať, motivovať ich a pomáhať im rozvíjať schopnosti, je naozaj mimoriadna. Za tento mimoriadny úspech a šírenie dobrého mena mesta Michalovce mu bolo udelené ocenenie ČIN ROKA 2017. Odviedol na škole 7 tried a 28 rokov viedol Predmetovú komisiu fyziky na škole. Svedomitosť, pracovitosť, vytrvalosť, obetavosť, láska a úcta, zápal a neutíchajúca sila hľadať v ľuďoch to dobré, to sú znaky, ktoré ho charakterizujú.

ĎAKUJEME VÁM!

Ďakujeme za skvelú celoživotnú prácu v prospech mladej generácie, za úspechy a šírenie dobrého mena našej školy, za všetko, čo ste tejto škole obetovali a odovzdali a za to, že ste nás ako svojich kolegov obohatili!