Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

Milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v kmeňových triedach Gymnázia Pavla Horova. Veríme, že tak ako my učitelia, aj vy sa tešíte na
stretnutie po dvoch mesiacoch prázdnin. 

31.08.2021 Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja k začiatku školského roka 2021/2022  TU

Základné informácie  k začiatku školského roka 2021/2022 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). (príloha 1 tu) Žiadame vás o odovzdanie tohto vyhlásenia elektronicky prostredníctvom EduPage v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia najneskôr v stredu 1. septembra 2021, resp. listinne triednemu učiteľovi v deň nástupu do školy.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Vzhľadom na stále trvajúcu pandemickú situáciu ostávajú v škole aj naďalej platné zavedené hygienicko-epidemiologické opatrenia ( R-O-R). Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (príloha 1).

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
 • Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri (každý žiak má mať pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť škole – Oznámenie o výnimke z karantény (príloha 2).

2. september 2021 (štvrtok) 

 • 1. ročník – zraz žiakov vzadu na školskom dvore o 8:30 hod.
 • 2. – 4. ročník – postupný príchod žiakov do kmeňových tried cez hlavný vchod (2. roč. – 8:30 hod., 3. roč. – 8.40 hod., 4. ročník – 8.50 hod. )
 • 9.00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka v kmeňových triedach cez školský rozhlas
 • 9.30 – 11.00 – triednické hodiny k organizácii školského roka
 • školská jedáleň v tento deň obedy nevydáva

3. september 2021  (piatok)

 • 1. ročník – 1 . – 5. vyučovacia hodina- triednická hodina
 • 2. – 3. ročník – 1 . – 2. vyučovacia hodina- triednická hodina, 3. – 6. vyučovacia hodina podľa rozvrhu
 • 4. ročník – 1 . – 2. vyučovacia hodina- triednická hodina, 3. – 5. vyučovacia hodina podľa rozvrhu
 • vydávanie obedov bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý zverejníme cez Edupage školy

Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021 (pondelok).