Adaptačný program prvákov

Adaptačný program prvákov

Vítame v škole našich prvákov 😍

Tak ako každý rok, tak aj tento, sme odštartovali adaptačný program triedou 1.A a ukončili triedou 1.F.

Cieľom programu je zabezpečiť žiakom 1. ročníka plynulý prechod zo základných škôl na gymnázium a dosiahnuť pozitívne začlenenie sa do nového kolektívu. 

 Zameriava sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ (zmena kolektívu, učiteľov, zvýšené nároky v učení a i.), ktoré si často vyžadujú  zmenu doterajších schém reagovania (vzorcov správania) a prestavbu dynamiky spôsobu života. Urýchľuje proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník  zlepšuje sebapoznanie žiaka,  povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti, v ktorých  vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá. V rámci programu žiaci porovnávajú rozdiely medzi štúdiom na ZŠ a SŠ, taktiež si spolu vytvárajú „imaginárny plán fungovania“ (úvaha o tom, na čom by chceli pracovať a pod.).

Program predstavuje aj prvý kontakt so školským psychológom (PhDr. Anna Matovičová); výchovnou poradkyňou (PhDr. Brigita Porvazníková) a kariérovou poradkyňou (Mgr. Erika Dudášová) ako základ pre ďalšiu spoluprácu. Psychológ má možnosť podchytiť prípadný problém v jeho počiatočnej fáze. Po absolvovaní programu nasleduje konzultácia s triednym učiteľom. Učiteľ získa odborný pohľad na formujúci sa kolektív, na to čo sa môže v triede vyskytnúť, rozbor jednotlivých osobností a pod. Učiteľovi sa navrhnú možnosti  práce so žiakmi, čomu by sa mal vyvarovať a čo by mal u žiakov posilniť s cieľom podporiť v nich to dobré a eliminovať ich negatívne tendencie.