„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.
S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagetalizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.
Práve preto od roku 2014 sa vždy v novembri organizuje celoslovenská „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť“ 🥁

Podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.  Hlas detí je dôležitý.

Predchádzanie systémovému násiliu môže byť eliminované dostatočným vzdelávaním pedagógov a odborných zamestnancov a ich scitlivovanie na problematiku násilia páchaného na deťoch.

Príklady systémového a inštitucionálneho násilia:

 • Ignorovanie prípadov násilia – prehliadanie symptómov, nedôvera dieťaťu, nekonanie z obavy poškodenia mena školy, narušenia vzťahov kolektíve, nemožnosť konzultovať postup na poradách.
 • Porušovanie ohlasovacej povinnosti – neoznámenie podozrenia, ohlásenie inštitúcii, ktorá nie je kompetentná konať, neznalosť právnych noriem.
 • Sekundárna viktimizácia – nesprávny prístup k obeti, vyžadovanie informácií od obete spôsobujúcich opakovanú traumu, opatrenia znevýhodňujúce obeť oproti agresorovi, konfrontácia s agresorom.
 • Predsudky pri riešení prípadov – nedôvera voči dieťaťu že popisované skutky sa stali, označovanie obete, že si za spôsobený stav môže obeť sama, vyžadovanie dokazovania zo strany obete.
 • Zameranie riešenia násilia na agresora, zdokumentovanie incidentov a nedostatočná podpora obete.
 • Neochota vedenia riešiť podnety na vyučujúcich – pri podozrení na sexuálne zneužívanie, používanie fyzických trestov a pod.
 • Zámerná nespolupráca s inými inštitúciami, ignorovanie postupov, moderných metód práce, ignorovanie práv dieťaťa, zákonného zástupcu.
 • Riešenie situácií „ad hoc“ podľa zaužívaných starodávnych postupov, prípadne nekriticky prevzatých riešení bez odborného zázemia.

Čo robiť?

 • podporovať a rozvíjať komunikáciu medzi subjektmi dotknutými problematikou ochrany detí pred násilím,
 • analyzovať situáciu v oblasti výskytu násilia na deťoch, realizovaných úkonoch a prijatých opatrení,
 • pripravovať a spolupodieľať sa na preventívnych, osvetových aktivitách a realizovať multidisciplinárne vzdelávacie aktivity,
 • identifikovať potreby v oblasti ochrany detí pred násilím, návrh a realizácia opatrení,
 • analyzovať závažné prípady násilia na deťoch a prijímať súvisiace opatrenia.

Do ktorých oblastí v škole sme ochranu detí pred násilím aplikovali ?

 • Školský poriadok – vnútrorezortné predpisy dnes požadujú od škôl, aby bola problematika rovesníckeho násilia, šikanovania vhodne zakomponovaná do školského poriadku, a to nielen na úrovni popisu, ale aj konkrétnych opatrení. Súčasťou aplikácie do života školy je  vytvorenie tímu riešiaceho prípady šikanovania, zverejnenie osôb a miest, ktorým sa deti môžu zdôveriť s problémom šikanovania.
 • Pracovný poriadok – vyžaduje od zamestnancov, aby konali v prípade zistenia alebo podozrenia na násilie páchané na dieťati resp. oznámili tieto skutočnosti vedeniu školy alebo povereným pracovníkom.
 • Vzdelávanie zamestnancov – na všetkých úrovniach zaradenie problematiky ochrany detí pred násilím, scitlivovanie na túto problematiku, nadobúdanie právneho vedomia, využívanie príkladov dobrej praxe.
 • Prevencia – vytváranie dostatočného priestoru na diskusie žiakmi o násilí páchanom na deťoch, vytváranie fyzických opatrení, ktoré eliminujú vznik alebo nárast násilia v priestoroch školy a kyberpriestore školákov.
 • Sociálna klíma – budovanie priateľskej atmosféry zameranej na budovanie zodpovednosti za komunitu, podpora iniciatívy školákov pri pomoci, využívanie školskej samosprávy, školskej mediácie a iných foriem humanizácie komunity školy. Monitorovanie sociálnej klímy v škole, vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi.
 • Medzipredmetové vzťahy a exkurzie – využívanie aktuálnych problémov a spoločenských tém pri vzdelávaní, hľadanie súvislostí, absolvovanie teambuildingov, podporných aktivít pre kolektívy a pedagógov, exkurzie so zameraním na posilňovanie spoločenských poznatkov a vzťahov medzi žiakmi.
 • Multimédia – využívanie komunikačných nástrojov– webstránka, mailing, internetová žiacka knižka na komunikáciu s rodičmi, na informovanie rodičov o aktuálnych témach, o kontaktoch pomoci, o postupoch v jednotlivých prípadoch.
 • Rodičovské združenia – realizácia špecializovaných rodičovských združení na témy násilia páchaného na deťoch, šikanovania, opatrení, prevencie.
V škole 19.11.2021 prebiehali v triedach 2. a 4. ročníka besedy na danú problematiku, no a nechýbalo ani symbolické bubnovanie 🥁.
(A. Matovičová, školský psychológ)