Ocenili inšpiratívnych učiteľov i riaditeľov z KSK

Ocenili inšpiratívnych učiteľov i riaditeľov z KSK

„Nie všetci superhrdinovia nosia plášť a kapucňu, niektorí vraj majú učiteľský diplom „
Posledné dva roky boli pre všetkých učiteľov veľkou skúškou, keďže stáli pred výzvou, ako efektívne vyučovať žiakov v dištančnej forme a zároveň v domácom prostredí v spolupráci s rodičmi zabezpečiť ich aktívnu účasť na hodinách, keďže pandémia zasadla aj do školských lavíc. Ani povolanie učiteľov sa nevyhlo práci z domu, často aj na úkor ich vlastného času a síl. Toto obdobie potvrdilo, že povolanie učiteľ si vyžaduje nielen tvorivý prístup, ale aj celoživotné pátranie po nových metódach a formách práce so žikami i učiteľmi. Aj napriek tomu, že tieto nové úlohy boli mimoriadne náročné, zvládli ich učitelia na výbornú.
30. marca 2022 predseda KSK Rastislav Trnka poďakoval a ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov  prácu 20 pedagógov a troch riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Medzi pedagógmi a riaditeľmi,  ktorí získali ocenenie Košického samosprávneho kraja za rok 2021 sú:
🔹Mgr. Jana Kunčová
🔹 Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

Mgr. Jana Kunčová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aprobácia matematika – fyzika a na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach vyučuje od roku 2007.

Dlhé roky sa aktívne venuje talentovaným žiakom, ktorí dosahujú výborné výsledky v súťažiach ako matematická, fyzikálna a finančná olympiáda, Matematický Náboj, v súťaži Dni finančného spotrebiteľa a medzinárodnej súťaži Generácia Euro. Aktívne zapájala žiakov do celoslovenskej súťaže CASCADE, ktorej projekty študentov súviseli so vznikom a vývojom vesmíru.

Mgr. Jana Kunčová participovala na projektoch IT akadémie, Reserata pro Futuro, Masterclasses v spolupráci s Katedrou jadrovej fyziky PF UPJŠ a Scientia pro Vita, ktoré sú podporované Európskou úniou.

V roku 2012 absolvovala vzdelávanie učiteľov fyziky International High School Teacher Programme v Cerne a následne v rokoch 2013, 2015 a 2017 pripravila pre žiakov vedecko – poznávací zájazd do Cernu spojenú s návštevou vedeckého centra Technorama.

Ako koordinátorka finančnej gramotnosti vedie od roku  2016 projekt JA viac ako peniaze, ktorý sa realizuje v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a v rokoch 2019 – 2021 unikátny pilotný program finančného vzdelávania FinQ pod záštitou Slovenskej sporiteľne, ktorý bol zameraný na získanie kvalitného vzdelania v oblasti finančnej kultúry.

Každoročne participuje na príprave aktivít pre žiakov základných škôl v rámci letného denného IT tábora na GPH a niekoľkokrát prezentovala výsledky svojej práce na celoslovenskej konferencii Učíme pre život. Je učiteľkou, ktorú charakterizuje  poctivá mravčia práca a láska k pedagogickej činnosti.

Mgr. Katarína Olšavová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach odbor matematika – chémia. Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach pôsobí od roku 1995, v rokoch 2005 – 2017 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa školy pre prírodovedné predmety a v roku 2017 sa stala riaditeľkou gymnázia.

Od začiatku svojho pôsobenia patrí k pedagogičkám, ktorá svojim entuziazmom dokáže žiakov nadchnúť a podnietiť ich záujem o štúdium matematiky aj chémie. V roku 2008 v škole zaviedla v škole systém manažérstva kvality ISO 9001:2000, následne manažovala úspešný projekt ESF Scientia pro vitae.

Za jedno volebné obdobie riaditeľky Gymnázia Pavla Horova stihla premeniť klasickú školu na modernú, ktorá je stále na pulze doby. Školu aktívne zapája do mnohých európskych projektov, v spolupráci s IT Valley Košice kooperuje projekt IT Lab Creativity, sieťuje Gymnázium Pavla Horova s vysokými ale aj základnými školami. Do riadenia školy a do vyučovania zavádza moderné technológie, podporuje nielen ďalšie vzdelávanie učiteľov, ale aj sama sa aktívne zúčastňuje mnohých vzdelávaní a konferencií s cieľom byť stále o krok pred konkurenciou. Je absolventkou 2. ročníka Akadémie riaditeľov Slovenska, medzi prvými úspešne absolvovala vzdelávanie „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ a zúčastňuje sa rozvojového programu Diamantová cena DofE. Vo voľných chvíľach dopĺňa a aktualizuje webovú a facebookovú stránku školy.

Mgr. Katarína Olšavová  je erudovaným a cieľavedomým lídrom Gymnázia Pavla Horova, svojich kolegov si váži, je im ochotná kedykoľvek pomôcť a poradiť, vytvára pozitívnu a tvorivú pracovnú atmosféru, v ktorej si každý pedagóg nájde svoje pole pôsobnosti a sama zo školy odchádza často ako posledná. V histórii Gymnázia Pavla Horova zanecháva výraznú stopu aj ako prvá žena – riaditeľka a pokračuje v tradícií kvalitných riaditeľov.