Víťazi celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov

Víťazi celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov

TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV 2022 – CELOŠTÁTNE KOLO

V dňoch 27. 4. – 29. 4. 2022 sa v Košiciach na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do tejto súťaže a nadviazali tak na dlhoročnú tradíciu účasti s vynikajúcimi výsledkami pod vedením RNDr. J. Smreka. Tentokrát sa štafeta odovzdala a mentorom prípravy žiakov na Turnaj mladých fyzikov sa stal PaedDr. Ľubomír Hajdanka.

V celoštátnom kole súťažia  päťčlenné tímy, ktoré si pripravia 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky a prezentujú ich pred odbornou porotou. Každá úloha je experimentálne riešená a získané výsledky sú porovnávané s teoretickým modelom. Tím, ktorý danú úlohu prezentuje, dostáva oponentúru z iného tímu a recenziu z ďalšieho tímu. Takto v jednom fyzboji si každý tím prejde funkciou prezentujúceho, oponujúceho a referujúceho tímu. Celoštátne kolo pozostáva zo štyroch fyzbojov a finále. V prvých troch fyzbojoch si úlohy na prezentovanie určujú tímy navzájom, vo štvrtom fyzboji a vo finále si každý tím sám zvolí úlohu, ktorú chce prezentovať. Všetky diskusie sú vedené v anglickom jazyku. Porota hodnotí nielen vypracovanie daného problému, ale aj schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu.

Tím GPH, ktorý sa na krajskom kole umiestnil na 1. mieste sme rozšírili o dvoch žiakov Gymnázia, Šrobárova, Košice. Tím v zložení – Matúš Jakuboc, Lujza Lea Lavriková, Peter Ondrik (všetci traja GPH), Martin Marcinčák a Martin Mičuch (obaja Gymnázium, Šrobárova, Košice) v celoštátnom kole zvíťazil a za 1. miesto získal zlaté medaily. Popasovali sa s problémami z rôznych oblastí fyziky, napr. meraním určené ekvipotenciálne čiary v rôznych kvapalinách, bimetalický oscilátor, Rayleigho disk, Boycottov efekt, fyzikálne a geometrické parametre valcovej „kocky“ a mnoho ďalších, pri ktorých sa za zdanlivo jednoduchým javom skrýva zložitejšia fyzikálna podstata. Dlhá a náročná príprava sa pretavila aj do nominácie všetkých žiakov víťazného tímu na výberové sústredenie pred medzinárodným  kolom IYPT, ktoré sa uskutoční v júli 2022 v Rumunsku.

GRATULUJEME K SKVELÉMU ÚSPECHU!

 

PaedDr. Ľubomír Hajdanka, Mgr. Vladislav Hudymač