EFFUSE v teréne

EFFUSE v teréne

EFFUSE –  Environment for the Future by Scientific Education – je cezhraničným  projektom, ktorého hlavným riešiteľom je Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta. Projektový tím tvoria odborníci Ústavu biologických a ekologických vied a Centra aplikovanej informatiky pod vedením RNDr. Ivany Slepákovej, PhD. z Oddelenia didaktiky biológie ÚBEV PF UPJŠ. Spoluriešiteľmi uvedeného projektu sú Užhorodská národná univerzita a ukrajinský Ústav rozvoja Karpatskej oblasti a do tohto projektu je zapojené aj naše gymnázium.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie, najmä mladých obyvateľov, o stave životného prostredia vo svojom okolí a o potrebe chrániť ho, čo je v súlade s prioritami programu Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 / HUSKROUA ENI CBC, medzi ktorými je okrem udržateľnosti zdravého životného prostredia aj ochrana prírodných zdrojov a znečistenie riek. Vzhľadom na uvedené sú preto projektové aktivity realizované v povodí rieky Laborec v Strážskom a v povodí rieky Uh v UžhorodeAktivity sú zamerané na zvýšenie záujmu žiakov škôl, ale aj verejnosti, o životné prostredie, zvýšenie úrovne ich vzdelávania v environmentálnej oblasti ako aj na iniciáciu cezhraničnej spolupráce odborníkov zo zapojených vzdelávacích inštitúcií pri monitorovaní životného prostredia.

Projekt EFFUSE, do ktorého je naša škola zapojená, dnes priniesol zaujímavý deň aj skupinke žiakov 1. a 2. ročníka. Mali sme možnosť vyskúšať si prácu vedcov v teréne. Botanici, zoológovia, ekológovia z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach nám priamo pri rieke Laborec a potoku Duša v okolí Strážskeho ukázali množstvo zaujímavých živočíchov a javov. V prenosnom laboratóriu sme sa venovali identifikácii druhov, vzťahom medzi organizmami a merali sme fyzikálno – chemické parametre vzoriek odobratej vody. Popritom sme stihli aj upratať, čo do riek a potokov určite nepatrí.

Ďakujeme  našim žiakom za aktívnu účasť.

RNDr. Andrea Ivanová, koordinátor projektu