Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Gymnázium Pavla Horova.

Všetky podrobnosti nájdete na webe KSK alebo v priložených dokumentoch: