Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 (dôležité informácie pre žiakov)

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 (dôležité informácie pre žiakov)

PROGRAM 5.9.2022 (pondelok)

1. ročník

  • 7,45 hod. – zraz žiakov 1. ročníka na školskom dvore (vchod cez bránu od Kauflandu)
  • 7,45 – 8,10 hod. – rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried na školskom dvore – prítomní budú žiaci 1. ročníka a ich triedni učitelia
  • 8,15 – 8,50 hod. – presun žiakov 1. ročníka do kmeňových tried (spolu s triednymi učiteľmi), triedni učitelia prevezmú od žiakov písomné Vyhlásenia o bezpríznakovosti, neskôr oboznámenie žiakov s priestormi školy.
  • 8,50 hod. – presun žiakov do športovej haly.

 2. – 4. ročník

  • 8,15 hod. – všetci triedni učitelia a žiaci 2. až 4.roč. sa zhromaždia v pridelených kmeňových učebniach, triedni učitelia skontrolujú odovzdanie písomného Vyhlásenia o bezpríznakovosti cez Edupage.
  • 8,30 – 8,45 hod. presun žiakov 2. – 4. ročníka spolu s tr. učiteľmi do športovej haly

Všetci žiaci musia mať pri vstupe do školy podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutie) Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov 2 . – 4. ročníka podajú vyhlásenie elektronicky cez Edupage a žiaci 1. roč. ho prinesú podpísané v papierovej podobe.

Oznam pre osoby vstupujúce do budovy (klikni tu)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti– rodič, resp. plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy  v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Zápisný lístok – strava v školskej jedálni 2022-2023 

********************************************************************************************************************************

  • 9,00 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v športovej hale GPH

Po ukončení programu bude prestávka 20 – 30 min. (presun do tried). Po prestávke pokračujú triednické hodiny, vydávanie potvrdení a i.

Rozvrhy hodín na školský rok 2022/2023 pre 1.- 4. ročník sú zverejnené na edupagehttps://gphmi.edupage.org/timetable/

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Viac informácií k organizácii školského roka 2022/2023 nájdete na https://www.gphmi.sk/o-skole/organizacia-skolskeho-roka/