Darujte nám 2 % z dane

Darujte nám 2 % z dane

Vážení rodičia, sympatizanti, priaznivci GPH,

je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2022 neziskovým organizáciám.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Občianske združenie pri Gymnáziu Pavla Horova sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy a podporovať rozvoj mladej generácie. Má záujem, aby sa žiaci, naše deti, tejto modernej školy so storočnou históriou a tradíciou,  vzdelávali vo vyhovujúcom a príjemnom prostredí, aby mali kvalitné materiálno-technické vybavenie pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je náš hlavný cieľ a my sa ho snažíme napĺňať.

Podarilo sa nám – s Vašou pomocou vo forme 2 % zo zaplatenej dane – zrealizovať viaceré zámery a plány, ktoré zlepšili materiálno-technické podmienky pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

Za posledných päť rokov sa nám podarilo výrazne skvalitniť a modernizovať priestory v budove školy – pribudla nová recepcia pri vchode, upravený bol celý vstupný vestibul, zrekonštruovali sa viaceré triedy, odborné učebne a laboratóriá prírodovedných a spoločenskovedných predmetov (s kompletným zariadením a vybavením) či jednotlivé kabinety pre učiteľov, istou úpravou prešiel aj školský bufet a školská jedáleň. Teší nás, že pribudla školská klubovňa a viaceré oddychové zóny pre žiakov na chodbách, postupne boli tiež kompletne obnovené žiacke skrinky na chodbách.

Významnú investíciu predstavovala i obnova školskej posilňovne a starej telocvične so šatňami a s hygienickým zariadením, ako aj revitalizácia školskej záhrady a átria, resp. zriadenie dažďovej záhrady. Samostatnú kapitolu tvorí pravidelná obnova a dopĺňanie modernej didaktickej techniky vo forme počítačov a počítačového vybavenia tried, učební, laboratórií a kabinetov, refresh webovej stránky školy a vytvorenie školského podcastu.

Škola sa tiež – v rámci získavania doplnkových zdrojov – zapojila do viacerých projektov (Reserata pro Futuro, FinQ, IT akadémia, Resamus+, DofE a i.) a v neposlednom rade sme s Vašou finančnou podporou a pomocou dôstojne a s noblesou oslávili 100. výročie vzniku nášho gymnázia.

Aj v roku 2023 nás čaká množstvo výziev, plánov a očakávaní zo strany zriaďovateľa i rodičovskej verejnosti, ktoré sa budeme snažiť zvládnuť tak, ako najlepšie vieme – veríme, že opätovne s Vašou pomocou, aby sa naša škola mohla opakovane radiť medzi najkvalitnejšie gymnáziá v širšom regióne.

Vašu doterajšiu aj budúcu podporu si veľmi vážime a ďakujeme za ňu.

Darujte, prosím, 2% z dane Občianskemu združeniu pri Gymnáziu Pavla Horova.

 

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy a Ing. Radoslav Harbuľák, predseda OZ pri GPH

Viac na: https://www.gphmi.sk/o-skole/2-percenta/

Tlačivo:  Vyhlásenie 2022