Ohrozenia virtuálneho sveta

Ohrozenia virtuálneho sveta

Spolu to zvládneme – Ohrozenia virtuálneho sveta

Počas uplynulých mesiacov sme sa v rámci prevencie sociálno-patologických javov venovali aj aktuálnym problémom digitálneho sveta. Vďaka zrealizovanému prieskumu, ktorý bol zameraný na ochranu osobných údajov a požívanie hesiel, rozvíjali študenti na hodinách informatiky formou skupinovej práce svoje kritické myslenie. Na základe vopred stanovených kritérií posudzovali hlavne kvalitu hesiel a rovnako diskutovali o tom, akým spôsobom by mohli zvýšiť bezpečnosť svojich osobných údajov. Keďže naši študenti veľmi dobre vedia, aké je dôležité mať zabezpečený mobilný telefón, tak štvrtáci v spolupráci s vyučujúcimi informatiky vytvorili plagáty, ktoré boli venované práve ochrane mobilných zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadväznosti na tieto aktivity sa uskutočnili besedy so školskou psychologičkou, v rámci ktorých študenti skupinovo diskutovali o možných hrozbách virtuálneho sveta. V predchádzajúcom mesiaci sme sa venovali nielen problematike zneužitia osobnej identity a kyberšikane, ale aj vplyvu sociálnych sietí na medziľudské vzťahy. Prostredníctvom besied sme spolu so študentami objektívne posudzovali, akým spôsobom vplývajú informačno-komunikačné technológie a sociálne siete na mladú generáciu. Pevne veríme, že našich študentov aj vďaka týmto aktivitám virtuálny svet nedokáže len tak ľahko ohroziť.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička