Značka kvality školského parlamentu „zlatý“

Značka kvality školského parlamentu „zlatý“

Dňa 12. júna 2023 v Košiciach uskutočnila regionálna konferencia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, kde sa diskutovalo o synergii formálneho a neformálneho vzdelávania, 4P (príležitostiach, problémoch, príkladoch praxe), dôležitosti posilnenia psychickej rezilencie a iných aktuálnych témach v práci s mládežou.

 

 

 

Unikátom tejto konferencie bolo oceňovanie výnimočných školských parlamentov.

Z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku prevzalo značku kvality Zlatý školský parlament 10 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za aktívnu činnosť v školskom roku 2022/2023.

Za Gymnázium Pavla Horova prevzali ocenenie Peter Šimko, predseda ŠP a Beáta Ryniková, koordinátorka.

 

 

Dňa 24. júna 2023 sa Zlatý školský parlament zúčastnil zážitkovej aktivity Laser game.

 

Túto aktivitu si vybral ako odmenu za ocenenie Zlatý školský parlament v rámci projektu Značka kvality, ktorá mu bola udelená odborom školstva KS.

ĎAKUJEME všetkým členom školského parlamentu, osobitne jeho predsedovi Petrovi Šimkovi ako lídrovi tímu, za celoročnú kvalitnú prácu a zodpovedné plnenie si svojich povinností, riešenia prioritných úloh, ktoré členovia školského parlamentu vykonávajú na zveľadenie vnútorného prostredia našej školy.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy