Záver školského roka 2023/2024

Záver školského roka 2023/2024

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej predposledného bodu.

Dnes Vám vaši triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia. Dnes je  deň kedy chceme ďakovať, bilancovať, hodnotiť.

Nás všetkých – učiteľov, žiakov i rodičov uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2023/2024 svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. Iste sa medzi vami nájdu takí, u ktorých koncoročné hodnotenie prevýši očakávania, ale možno patríte do tej druhej skupiny. Netreba byť sklamaný, každá chyba pomáha posúvať sa dopredu.

V  2. polroku šk. roku 2023/2024 na škole študovalo 600  žiakov, z toho 151 maturantov úspešne v máji ukončilo štúdium na našej škole.

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 24.6.2024 vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 1 . až 3. ročníka za školský rok 2023/2024.

S vyznamenaním prospelo 64% žiakov, prospelo veľmi dobre 27% žiakov, prospelo  9%.

Osobitne chcem vyzdvihnúť triedy s najlepším prospechom, a to  II.C – 1,10 a I.C – 1,19.  Teší nás, že medzi našimi žiakmi sú aj traja takí, ktorí nevymeškali za celý školský rok ani jednu hodinu, týmto žiakom je udelená pochvala riaditeľky školy, pretože dochádzka je stále našim slabým miestom. Priemerne je za 1 . – 3 . ročník vymeškaných na žiaka 76,78 ospravedlnených hodín, neospravedlnených priemerne 0,07 hodín na žiaka.

V druhom polroku bola dvom žiakom udelená znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé za porušenie vnútorného školského poriadku.

Chceme poďakovať a oceniť tých žiakov, ktorí okrem dosahovania študijných výsledkov predsa len urobili čosi naviac.  Tých, ktorí našu školu, mesto, kraj reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých športových či kultúrno-spoločenských akciách.

Preto na návrh pedagogickej rady dnes oceňujeme Pochvalou riaditeľky školy 83  žiakov 1 .- 3. ročníka GPH a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Triedni učitelia udelili pochvaly 63 žiakom a ušlo sa aj 8 pokarhaní.

Končí sa školský rok 2023/2024 a my vieme s čím sme spokojní a čo chceme zlepšovať….

Vážení učitelia,

chcem sa Vám poďakovať, že ste svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne. Za to, že ste žiakom ukázali, v čom sú dobrí.  Často práve vy ste tí, ktorí v nich objavujú veci, ktoré možno sami nevidia a zveľaďujete to dobré v nich. Ďakujem Vám aj za to, že ich nútite rozmýšľať, že ich často vyťahujete z ich komfortných zón. Ukazujete im, že veda môže byť zábava, že matematika sa dá pochopiť, alebo ich nútite na literatúre čítať diela, ktoré im možno zmenia život. Narúšate ich komfort aj tým, že im zadávate úlohy, ktoré im sú často proti srsti, ale učíte nimi získať potrebné informácie a aj to, že v živote často budú musieť vykonávať veci, ktoré sa im nie vždy budú páčiť a nie vždy budú chcieť.  Ďakujem aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhajú pripraviť podmienky na to, aby sme sa v škole cítili dobre, aby nám nič nechýbalo, mali sme čisto a bezpečne.

V neposlednom rade by som sa chcela poďakovať aj Vám, milí rodičia, za vzájomnú spoluprácu, podporu, pomoc, konštruktívne pripomienky a návrhy na zlepšenie.

Máme pred sebou dva mesiace zaslúžených prázdnin. Dovoľte mi zaželať vám krásny prázdninový čas, teplé slnečné lúče, bezstarostný oddych, s ktorým načerpáte energiu do nasledujúceho školského roka. Dovidenia v septembri.

Pekné prázdniny všetkým!

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy