Vzdelávací seminár pre učiteľov ANJ

Vzdelávací seminár pre učiteľov ANJ

Rozvíjanie komunikačných schopností ako jedna z najväčších výziev pre učiteľov jazykov bolo nosnou témou inšpiratívneho seminára, ktorý uskutočnila PK ANJ pod organizačnou záštitou p. prof. Kertisovej dňa 19.10.2017. Seminár venovaný rôznym metódam nácviku zručnosti hovorenia /Speaking skills/ metodicky viedla odborná konzultantka vydavateľstva Oxford University Press    Mgr. Slávka Ilavská.

Prednášajúca  v názornej prezentácii predstavila bohaté dodatkové a podporné materiály založené na nových trendoch, štýloch  a metodike vo vyučovaní anglického jazyka. V  dialógu s učiteľmi stredných a základných škôl tvorila konkrétne príklady rôznorodých aktivít zameraných na motiváciu študentov – rolové hry, diskusie, dramatizáciu literárneho textu, prácu s prezentáciou, precvičovanie výslovnosti, a i.  Motivujúce bolo uvedenie inovatívnych postupov v tvorení hodín, napr. prehliadka galérie /Gallery Walk/ , ktorá umožňuje využiť vizuálne podnety, ilustrácie a fotografie v nácviku hovorenia.

Súčasťou seminára bola predajná výstavka knižných titulov konkrétnych kníhkupectiev, ktoré sa venujú odborným metodickým publikáciám vo výučbe ANJ.  Bonusom tohto inšpiratívneho podujatia bola príručka o rozvoji slovnej zásoby, ktorú si odniesol  každý z prítomných učiteľov ako pomôcku pre vlastnú pedagogickú prácu.