Kam po maturite? Možno na ekonomickú fakultu…

Kam po maturite? Možno na ekonomickú fakultu…

Dňa 19. februára 2018 sa uskutočnila beseda o štúdiu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. Ing. Kamil Ščerba v úvodnom videu predstavil mesto a fakultu.

V prezentácii priblížil žiakom 3. a 4. ročníka päť študijných odborov, zameraných na cestovný ruch, ekonomiku a manažment podniku, teritoriálny manažment,verejnú ekonomiku a manažment, financie, bankovníctvo a investovanie. Niektoré odbory môžu študenti študovať aj v anglickom jazyku. Oboznámil žiakov s podmienkami prijímacieho konania, pričom zdôraznil, že náhradou za prijímacie skúšky zo základov  ekonómie a cudzieho jazyka / prijímacia skúška z matematiky je odpustená/ sú Národné porovnávacie skúšky, a to test Všeobecných študijných predpokladov. Ing. K. Ščerba hovoril o možnostiach absolvovania semestra v zahraničí, o ubytovacích , stravovacích možnostiach a študentskom živote v B.Bystrici.

V závere si žiaci pozreli video o živote študenta na vysokej škole.