Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka

Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka

Učiteľ/ka nemeckého jazyka

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79  Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciounemecký jazyk s nástupom od 3.9.2018 na znížený pracovný úväzok.

Kategória a podkategória pedagog. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Masarykova 1, 071 79  Michalovce
Kontakt: gph@gphmi.sk,  t.č.: 056/6423097, +421911970448

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov v nadväznosti s pokynom ministra č.39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

 Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: gph@gphmi.sk alebo doručiť osobne do 15. 06. 2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka