Ocenenie víťazov olympiád

Ocenenie víťazov olympiád

Historická aula UPJŠ sa dňa 27. marca 2018zaplnila stredoškolákmi, víťazmi predmetových olympiád kategórie A Košického kraja v šk. r. 2016/2017. Týmto gymnazistom zanieteným pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku slávnostne odovzdali ocenenia a diplomy dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.Mgr.  Viktória Rozsypalová, odborná radkyňa a zástupkyňa zriaďovateľa Okresného úradu – odboru školstva Zádielska 1 v Košiciach.

Ceremoniálu sa zúčastnili aj pani riaditeľka Centra voľného času – RCM  v Košiciach Ing. Erika Munková, predseda AS UPJŠ a riaditeľ Ústavu matematických vied doc. Roman Soták, riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied doc. Peter Pristáš, bývalá dlhoročná predsedníčka Celoslovenskej olympiády v Informatike doc. Gabriela Andrejková, v zastúpení riaditeľa Ústavu fyzikálnych viedprof. Peter Kollár, prodekani fakulty prof. Pavol Mártonfi, doc. Marián Kireš, prof. Katarína Cechlárováako aj predsedovia komisií predmetových olympiád, ktorí sú zamestnancami fakulty:  doc. Ľubomír Panigaj, doc. Jozef Hanč, RNDr. Rastislav Serbin, RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš.

Dekan PF UPJŠ na tomto slávnostnom ceremoniáli  ocenil ďakovnými listami i prácu učiteľov/tútorov, ktorí  sa pričinili o víťazné umiestnenie svojich študentov. V tomto  školskom roku sa o víťazné miesta delili predovšetkým študenti Gymnázia Poštová 9 v Košiciach a Gymnázia Alejová v Košiciach. Obe gymnáziá získali v roku 2016 status Partnerská škola PF UPJŠ.