Riaditeľské voľno 7. 5. 2018

Riaditeľské voľno 7. 5. 2018

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1 v Michalovciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
 p o s k y t u j e
žiakom I. – IV ročníka  Gymnázia Pavla Horova
riaditeľské voľno dňa 7.mája 2018 (pondelok)
z organizačných dôvodov (Metodický deň).
Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať (pre žiakovI. – IV. ročníka) v stredu 9. mája 2018.
Mgr. Katarína Olšavová
Riaditeľka školy