Obhajoby ročníkových prác v prírodovednom module v II.C

Obhajoby ročníkových prác v prírodovednom module v II.C

Aj v tomto školskom roku, podobne, ako v minulých rokoch, sa uskutočnili už v poradí piatykrát obhajoby ročníkových prác, ktoré sú určené pre študentov druhého ročníka prírodovedného modulu. Vo štvrtok 14. 6. žiaci z triedy II.C prezentovali svoje práce z fyziky, biológie a chémie. Komisia zložená z oponentov a konzultantov jednotlivých prác, prísediacej členky komisie RNDr. Hajnikovej a triedneho profesora PaedDr. Hajdanku, si pozorne vypočula každú z prezentovaných prác. Väčšina prác bola napísaná a prezentovaná na výbornej úrovni, študenti pri ich písaní prejavili schopnosť pracovať s odbornou literatúrou, v niektorých prípadoch aj cudzojazyčnou, pod vedením príslušného konzultanta zrealizovať, resp. navrhnúť experiment, vyhodnotiť namerané číselné údaje, analyzovať rôzne grafické závislosti a správne interpretovať dosiahnuté výsledky vo forme zmysluplných záverov. Ukazuje sa,  že aj táto forma vzdelávania značnou mierou prispieva k rozvíjaniu kognitívnej a komunikatívnej gramotnosti žiakov a motivuje ich k ďalšiemu štúdiu problematiky.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka