Deň otvorených dverí na GPH a sadenie Stromu slobody

Deň otvorených dverí na GPH a sadenie Stromu slobody

Deň 25.10. 2018 naša škola žila, bolo v nej vidieť veľa nových tvárí…

Okrem Správnej voľby povolania sa na našej škole uskutočnil aj Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na GPH. Žiaci i verejnosť mali možnosť navštíviť priestory školy, nahliadnuť do tried i odborných učební, kde im boli prezentované ukážky z vyučovacieho procesu i aktivít školy.

V malej telocvični ich privítala pani zástupkyňa Ľudmila Sušková, predstavila profiláciu školy a možnosti štúdia. Predmetové komisie potom prezentovali svoje aktivity v triedach. Celú organizáciu DOD zastrešovala predmetová komisia anglického jazyka. Novinkou v tomto roku bolo sadenie Stromu slobody, ktorý sadili v rámci prezentácie spoločenskovedných predmetov. Strom, dub – Quercus Robur Fastigiata – sadili pri príležitosti storočnice vzniku Československej republiky 1918, rozprávali sa o význame ČSR pre rozvoj a formovanie moderného slovenského národa, o dejinách našej školy, ktorej vznik sa viaže ku prvej Československej republike.

Veríme, že sa nášmu Stromu slobody bude dariť a že sa spolu s našou školou dožije aspoň ďalších 100 rokov v slobode, demokracii a blahobyte.

foto: Patrik Šandrej, Ján Smetana