Matematický B-DEŇ 2018

Matematický B-DEŇ 2018

Vo štvrtok 13.12.2018 sa konala v našej škole medzinárodná matematická súťaž tímov Matematický B-DEŇ. Do tejto súťaže sa zapojili štyri štvorčlenné tímy z tried II.B, III.A, III.C a IV.A.

Ôsmy ročník tejto súťaže bol uskutočnený na základe spolupráce Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS.

V Holandsku, Nemecku a Belgicku má táto súťaž už niekoľkoročnú tradíciu. Jeden z hlavných cieľov projektu PRIMAS je vytváranie prostredia bádateľsky orientovaného edukačného procesu a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu tohto objavného, heuristického vyučovania matematiky.