Zaujímavé prednášky na celospoločenské témy

Zaujímavé prednášky na celospoločenské témy

14.3.2019 sme na pôde našej školy privítali Petra Goliáša – riaditeľa inštitútu INEKO a politológa Grigorija Mesežnikova z Inštitútu pre verejné otázky IVO.
Prednáška p. Mesežnikova určená žiakom 3. – 4. ročníka s názvom Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku priniesla pohľad na celkový sociálno-ekonomický rozvoj našej krajiny, ktorý sa v úspešných štátoch vyznačuje vyššou mierou občianskej participácie, hlbšou zakorenenosťou občianskej kultúry a občianskeho aktivizmu a bezprostrednejším zapojením obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných.
Diskusia s pánom Goliášom na tému Význam demokracie a EÚ pre kvalitu života priniesla výsledky správy inštitútu o stave a vývoji demokracie na Slovensku. Je dôležité rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie a vysvetľovať, že fungujúca demokracia je základným predpokladom rastu kvality života všetkých občanov. Najlepšie totiž chráni ľudí pred zneužívaním moci, čím poskytuje priestor pre využitie ich potenciálu. Fungujúca demokracia súčasne vytvára podmienky na slobodnú diskusiu, čím umožňuje hľadať čo najlepšie riešenia spoločenských problémov.

Môžu sa v priateľskej atmosfére stretnúť moslim, kresťan a žid a diskutovať spolu o náboženstvách, demokracii, predsudkoch? Môžu 🙂Výsledkom je veľmi priateľské stretnutie, ktoré naši žiaci 3. a 4.ročníka zažili 14.3.2019 na pôde nášho gymnázia. Diskusia, ktorej sa zúčastnili židovský rabín Misha Kapustin, katolícky kňaz františkán Félix Mária a moslimský imám Mohamad S. Hasna za moderácie Mareka Degra, sa zameriava predovšetkým na interaktívne multikultúrne vzdelávanie zamerané na budovanie schopnosti rozumieť etnickým, kultúrnym a náboženským odlišnostiam, viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a náboženstiev, rozvíjať v sebe motiváciu pochopiť príčiny extrémizmu a xenofóbie a vôľu prekonať ich. Spája hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom a podnecuje mladých uvedomiť si podstatný význam medzietnického a medzináboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte.