Súťaž v tvorivom písaní esejí v angličtine

Súťaž v tvorivom písaní esejí v angličtine

V rámci projektového týždňa na našej škole pripravila PK ANJ dňa 28.5. 2019 súťaž v tvorivom písaní – písaní esejí v ANJ. Študenti tvorili svoje práce vo vymedzenom čase, pričom si mohli zvoliť jednu z deviatich tém. Najčastejšie zvolenými okruhmi boli vzťah k životnému prostrediu, vplyv technológie na kreativitu a cestovanie. Zmyslom tejto aktivity bolo podnietiť študentov k zdokonaleniu sa v žánri dôležitom v študijnom i profesionálnom raste, prejaviť šírku svojej slovnej zásoby a schopnosť kriticky myslieť. Vyhodnotenie najlepších prác, v ktorom sa budú brať do úvahy popri jazykovej a lexikálnej zložke schopnosť argumentovať a zdôvodniť názory, sa uskutoční v pondelok 10. 6. 2019. Následne budú najzaujímavejšie z nich publikované v novovytvorenom elektronickom zborníku.