USMERNENIE – OPATRENIA K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU (COVID–19)

USMERNENIE – OPATRENIA K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU (COVID–19)

Vážení rodičia, milí žiaci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou si Vás dovoľujeme touto cestou informovať o opatreniach, ktoré prijíma vedenie Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce s platnosťou od 9.3.2020 v súvislosti s výskytom a prevenciou šírenia Koronavírusu na Slovensku, ktoré sú v súlade s  Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky a s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28.02.2020.

Dňa 06.03. 2020 zriaďovateľ školy KSK zverejnil Informácie a odporúčania Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírusu (COVID–19) na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja.

Z textu dokumentu vyberáme dôležité informácie pre školstvo k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:

 • Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, v ktorých je potvrdený výskyt Koronavírusu, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup.
 • Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy choré dieťa.
 • Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Študentom na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku odporúčame návrat na Slovensko a riadiť sa vyššie uvedenými odporúčaniami.

Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste k nasledujúcim opatreniam v súvislosti s výskytom Koronavírusu (COVID–19) pristupovali s maximálnou zodpovednosťou.

Vyučovanie bude riadne pokračovať 09.03.2020 (pondelok).

Riaditeľstvo školy zabezpečí:

 • mydlá a jednorazové utierky do všetkých tried a sociálnych zariadení,
 • hygienu priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
 • prísnu dezinfekciu priestorov školy (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách),
 • pravidelné vetranie priestorov,
 • sledovanie zdravotného stavu žiakov, v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, žiaka izolovať do určenej miestnosti (spoločenská miestnosť – 1. poschodie), podať zákonnému zástupcovi žiaka pokyny pri postupe (pozitívna/negatívna cestovateľská anamnéza),
 • zdržiavanie sa osôb (zákonných zástupcov, rodičov) vo vestibule školy iba na nevyhnutný čas,
 • vstup do ostatných priestorov školy (okrem vestibulu) bude umožnený iba žiakom a zamestnancom školy (konzultácie s učiteľmi a vedením školy realizovať telefonicky alebo e-mailom)
 • zrušenie naplánovaných školských exkurzií a výletov do zahraničia a neorganizovanie školských spoločenských a športových akcií.

Žiaci budú o týchto opatreniach informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a školského rozhlasu 9.3.2020 o 8.00 hod. riaditeľkou školy.

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy