Informácie pre uchádzačov o štúdium a zákonných zástupcov

Informácie pre uchádzačov o štúdium a zákonných zástupcov

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok:

  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
  • riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
  •  riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Sledujte priebežne webovú stránku školy www.gphmi.sk (sekcia uchádzači/ prijímacie konanie), kde zverejňujeme aktuálne informácie.

Ukážky testov z minulých rokov:  https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/